Visselblåsarskyddet i Valvira

Visselblåsarskyddet ("whistleblowing") grundar sig på lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen och Europeiska unionens direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten. Syftet med visselblåsarskyddet är att säkerställa att personer som i samband med sitt arbete uppdagar överträdelser ska kunna rapportera dessa utan rädsla för motåtgärder.  Via en rapporteringskanal kan visselblåsare på ett säkert sätt rappor-tera överträdelser så att deras identitet skyddas. 

Via rapporteringskanalen kan Valviras anställda, intressenter och samarbetspartner säkert rapportera om misstänkta överträdelser eller annan oetisk verksamhet. Personer som för närvarande arbetar vid Valvira kan rapportera via den interna rapporteringskanalen på intranet. Personer som inte har åtkomst till den interna rapporteringskanalen kan rapportera en överträdelse i Valviras verksamhet som faller inom till-lämpningsområdet för visselblåsarlagen och som de har observerat via Justitiekanslerämbetets centrali-serade rapporteringskanal.