Tillgänglighetsbeskrivning för elektronisk skötsel av ärenden i Soteri 

Denna tillgänglighetsbeskrivning gäller tjänsten elektronisk skötsel av ärenden i registret över tjänsteproducenter Soteri på adressen https://app.prod.soteriasiointi.cloud.valvira.fi/asiointi.

Tillgänglighetsbeskrivningen har utarbetats 30.1.2023. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att offentliga nättjänster ska vara tillgängliga.

Beskrivningen baserar sig på en bedömning av en extern sakkunnigorganisation (Eficode Oy) om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Vår tjänst uppfyller delvis kraven i Riktlinjerna för tillgänglighet för webbmaterial (WCAG 2.1) på nivå A och AA. Bristande efterlevnad och undantag från kraven anges nedan.

Icke tillgängligt innehåll

Icke tillgängligt innehåll finns i tre olika delområden. 

Tillgänglighetsproblem som berörs av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 och bristande överensstämmelse med lagen

Det finns vissa problem med tillgängligheten för våra tjänster. De mest kritiska tillgänglighetsproblemen ska åtgärdas så snart som möjligt. Här följer en beskrivning av de problem som vi känner till. Om du observerar ett problem med tjänsten som inte finns med i förteckningen, ska du kontakta oss.  Det kriterium i tillgänglighetsreglerna som är förknippat med problemet har nämnts efter problemet.

Oproportionerlig börda

Det nya Soteri-registret infördes i januari 2024 då lagen om tillsynen över social- och hälsovården trädde i kraft. 

Tillgänglighetsproblem som inte omfattas av lagen 

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) gäller inte kartor, filer som har publicerats före 23.9.2018, videor som har publicerats före 23.11.2020 eller innehåll som har producerats av utomstående.  

Respons och tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker problem med tillgängligheten i tjänsten, börja med att ge oss, alltså webbplatsens administratör, respons. Det kan ta upp till två veckor innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte fått något svar inom 14 dagar, kan du anmäla bristen till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns en noggrann beskrivning på hur du kan göra anmälan och hur ärendet behandlas.

Kontakta oss

Observerade du en brist i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Berätta för oss om bristen så vi kan göra vårt bästa för att rätta till problemet.

  • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira
    0295 209 111 (växel)

Kontakta oss

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter