Riskhanteringsplan för hushållsvatten

En anläggning som levererar hushållsvatten och levererar minst 10 kubikmeter hushållsvatten per dygn eller vatten för minst 50 personers behov till vattendistributionsområdet ska göra upp en riskhanteringsplan. 

Riskhanteringsplanen utarbetas för att förebygga och hantera risker som orsakar hälsoolägenheter via hushållsvatten (vattenledningsvatten). Riskhanteringsplanen ska utarbetas i samarbete med den kommunala hälsoskyddsmyndigheten samt med andra myndigheter och intressentgrupper som är viktiga med tanke på riskhanteringen. Riskhanteringsplanen ska beaktas i verksamhetsutövarens egenkontroll och i myndighetstillsynen över hushållsvattnets kvalitet.

WSP-verktyget för systematisk riskbedömning

Riskhanteringsplanen omfattar identifiering av faror, riskbedömning samt fastställande och ibruktagande av metoder för riskhantering och deras uppföljningsmetoder. Riskhanteringsplanen för en anläggning som levererar hushållsvatten kan utarbetas med det webbaserade WSP-verktyget enligt standard SFS-EN 15975-2 .

Inverkan på myndighetstillsynen

Utifrån riskhanteringsplanen kan även andra variabler än de som nämns i hushållsvattenförordningen läggas till myndighetens kontrollundersökningar. Undersökningsfrekvensen för de variabler som nämns i hushållsvattenförordningen (förutom Escherichia coli, koliforma bakterier och tarmbaserade enterokocker) kan minskas på basis av en riskbedömning, om minskningen är möjlig på basis av riskbedömningen och andra förutsättningar som anges i hushållsvattenförordningen. Andra variabler som nämns i hushållsvattenförordningen (förutom mikrobiologiska variabler) kan till och med helt avlägsnas från myndighetstillsynen. Detta är möjligt om man genom en riskbedömning kan påvisa att ingen rimligen förutsebar faktor sannolikt försämrar hushållsvattnets kvalitet och om alla andra förutsättningar som anges i hushållsvattenförordningen stämmer överens. Motiveringarna till minskningen av undersökningsfrekvensen eller avlägsnandet av en viss variabel från övervakningen ska läggas fram i programmet för kontrollundersökningar eller i provtagningsplanen.