Beskrivning av handlingsoffentlighet

Innehållet i och syftet med beskrivningen av handlingsoffentlighet

Informationshanteringsenheten ska i enlighet med lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen § 28 och för genomförande av offentlighetsprincipen upprätthålla en beskrivning av genomförandet av handlingars offentlighet (nedan beskrivning av handlingsoffentlighet). Med hjälp av uppgifterna i beskrivningen av handlingsoffentlighet kan allmänheten och parterna allt bättre specificera sin begäran om information på det sätt som förutsätts i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Syftet med beskrivningen av handlingsoffentlighet är att ge en allmän beskrivning av hur Valviras ärenderegister och tjänsternas informationshantering är strukturerade.

I beskrivningen av handlingsoffentlighet beskrivs Valviras centrala datalager. Med datalager avses i lagen om informationshantering en helhet som innehåller informationsmaterial som används vid skötseln av en myndighets uppgifter eller övriga verksamhet, och som behandlas med hjälp av datasystem eller manuellt. Datalagren kan innehålla sekretessbelagda uppgifter. Utgångspunkten är att detta kan gälla alla datalager. Sekretessbelagda uppgifter ska enligt lagen om informationshantering inte ingå i beskrivningen av handlingsoffentlighet.

Valviras ärenderegister och informationshanteringen av tjänster

I enlighet lagen om informationshantering är Valviras ärenderegister en logisk helhet som innehåller metadata som beskriver ärendehanteringen. Ärenderegistret är ett register över anhängiggjorda ärenden, deras behandlingsfaser och handlingar som förknippas med dem. Uppgifter som hör till ärenderegistret ingår i Valviras ärendehanteringssystem, operativa datasystem samt pappersmaterial. 

I Valvira genomförs informationshanteringen av tjänsterna med de datasystem som hör till ärenderegistret. När informationshanteringen av tjänsterna omfattar behandling av ärenden, förvaras de handlingar som uppstår i dessa i ärendehanteringssystemet eller arkivet.

Av beskrivningen av handlingsoffentlighet framgår huruvida datamaterialet är öppet tillgängligt med hjälp av ett tekniskt gränssnitt. Om gränssnittet inte uttryckligen nämns för ett system är datamaterialet inte öppet tillgängligt med hjälp av ett tekniskt gränssnitt. Med ett tekniskt gränssnitt avses en dataöverföringslösning som möjliggör informationsutbyte mellan två eller flera datasystem.

Anvisningar för begäranden om information som riktar sig till ärenderegistret finns på vår sida Begäranden om information och forskningstillstånd för Valviras material.

Valviras datalager