Förebyggande av olaglig handel med tobaksprodukter 

Till tobaksdirektivets mål hör att förebygga olaglig handel med tobaksprodukter. Målet eftersträvas genom att införa ett spårbarhetssystem och göra det möjligt att säkerställa produkternas äkthet med hjälp av säkerhetsdetaljer. På detta sätt minskar man utbudet av lagstridiga tobaksprodukter och påverkar samtidigt utbredningen av rökning. Förebyggandet av olaglig handel har således en viktig betydelse för folkhälsan, statsfinanserna och likabehandlingen av ekonomiska aktörer.

Spårbarhetssystemet förutsätter att alla ekonomiska aktörer som deltar i leveranskedjan och försäljningen av tobaksprodukter skaffar de identifieringskoder som behövs för att registrera tobaksprodukternas rörelser.

Spårbarhetssystemet förutsätter också att detaljhandelsförpackningen för varje tobaksprodukt märks med en individuell identifiering. Säkerställandet av äktheten förutsätter å sin sida att varje tobaksprodukts detaljhandelsförpackning märks med en säkerhetsdetalj.

Valvira och kommunerna övervakar att detaljhandelsförpackningarna för tobaksprodukter uppfyller kraven. Övervakningen av olaglig handel hör också till Polisen, Tullen och andra myndigheter.

Märkning av detaljhandelsförpackningar som används för att förhindra olaglig handel har tagits i bruk för cigaretter och rulltobak från och med 20.5.2019. Märkningsskyldigheten tillämpas också på andra tobaksprodukter från och med 20.5.2024.

Spårbarhet

Med spårbarhetssystemet förebyggs olaglig handel med tobaksprodukter genom att bland annat göra det möjligt att spåra produktens rörelser från tillverkningen till det första detaljhandelsstället. Spårbarheten genomförs i praktiken på två sätt. Detaljhandelsförpackningen märks med en individuell identifikation och dessutom ska de ekonomiska aktörer som deltar i försäljningen av tobaksprodukter föra bok över tobaksproduktens rörelser. Tillverkaren och importören av tobaksprodukter hämtar de individuella identifikationsuppgifterna för tobaksprodukter avsedda för den finländska marknaden av den som social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har utsett och lägger till en individuell identifikation på tobaksproduktens detaljhandelsförpackning. Ansöker om identifikationskoder och mer information om hur du ansöker om identifikationskoder finns på webbplatsen för den behöriga beviljaren av identifikationskoder.

I det första skedet ska en individuell identifikation finnas på detaljhandelsförpackningarna för cigaretter och rulltobak från och med 20.5.2019. I det andra skedet, från och med 20.5.2024, ska alla tobaksprodukters detaljhandelsförpackningar vara försedda med en individuell identifikation. Detta innebär att alla produkter som innehåller tobaksväxter skall märkas med en unik beteckning. Produkter som har tillverkats i EU eller importerats till EU före det ovan nämnda datumet och som saknar unik identifiering får dock vara i fri omsättning fram till 20.5.2026. Därefter kan det inte längre finnas tobaksprodukter på marknaden vars detaljhandelsförpackning inte har någon individuell identifiering.

Det ska föras bok över tobaksproduktens rörelser under hela leveranskedjan ända från tillverkningen till detaljhandelsstället. Till de uppgifter som registreras hör bland annat händelser i anslutning till produkternas rörelser (till exempel sändning av tobaksprodukter från verksamhetsenheten) och transaktionshändelser (till exempel sändning av en faktura och mottagande av betalning). Industrin ska leverera den utrustning som behövs för att registrera produkternas rörelser till dem som deltar i handeln med tobaksprodukter. I praktiken förutsätter bokföringsskyldigheten att alla ekonomiska aktörer som deltar i leveranskedjan för tobaksprodukter ska hämta en eller flera identifikationskoder med vilka varje aktör och verksamhetsställe kan identifieras. Med hjälp av dessa koder kan man effektivt identifiera alla köpare samt tobaksprodukternas faktiska transportrutt från tillverkningsanläggningen till det första detaljhandelsstället. Partiförsäljare kan sälja cigaretter och rulltobak (samt andra tobaksprodukter från och med 20.5.2024) endast till ekonomiska aktörer som har de identifieringskoder som behövs för verksamheten.

Den ekonomiska aktören ska utan dröjsmål underrätta den som ger koderna om att verksamheten upphör samt om eventuella ändringar i de uppgifter som lämnats. Anmälan kan göras till den som utfärdar identifieringsuppgifterna via det användargränssnitt som denne erbjuder. Det är avgiftsfritt att begära och ta emot identifikationskoder.

Säkerhetsegenskap

Detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter som släppts ut på EU-marknaden ska ha en säkerhetsegenskap som består av synliga och osynliga faktorer. Säkerhetsmärkningarna hjälper både konsumenter och myndigheter att avgöra om den produkt som säljs är en äkta eller olaglig tobaksprodukt. 

Säkerhetsmärkningen ska läggas till antingen genom att fästa eller trycka eller genom en kombination av fästning och tryckning så att den inte kan ersättas, användas på nytt eller ändras på något sätt. Vid placeringen av säkerhetsegenskapen på detaljhandelsförpackningen ska man beakta att den inte får äventyra hälsovarningarnas synlighet. Säkerhetsmärkningen får inte heller bli täckt till exempel av prismärkningen. Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har utfärdat förordning 290/2019 om spårbarhet och säkerhetsdetaljer hos detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter. I förordningen föreskrivs bland annat om placeringen och märkningen av säkerhetsdetaljer på förpackningen.

I det första skedet ska märkningen med säkerhetsegenskaper finnas på detaljhandelsförpackningarna för cigaretter och rulltobak från och med 20.5.2019. I det andra skedet, från och med 20.5.2024, ska säkerhetsmärkningen finnas på alla tobaksprodukter. Produkter som tillverkats i EU eller importerats till EU före ovan nämnda datum och som saknar säkerhetsmärkning får dock vara i fri omsättning fram till den 20 maj 2026. Därefter kan det inte längre finnas tobaksprodukter på marknaden vars detaljhandelsförpackning saknar märkning om säkerhetsegenskaper.

Vanliga frågor om spårbarhet