Myndighetstillsyn för tjänsteanordnare och tjänsteproducenter inom social- och hälsovården

Med välfärdsområden avses i detta sammanhang även Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen. Myndighetstillsynens uppgift är att främja anordnandet av den lagstadgade social- och hälsovården och genomförandet av egenkontroll samt att ingripa när egenkontrollen inte är tillräcklig. Målet är att säkerställa klient- och patientsäkerheten, tjänsternas lagenlighet och kvalitet samt genomförandet av de grundläggande rättigheterna, jämlikheten och rättsskyddet för dem som använder tjänsterna. Genom tillsyn ingriper man i olagliga missförhållanden och brister som har framkommit i ordnandet eller genomförandet av tjänsterna. Syftet med tillsynen är att avhjälpa brister och missförhållanden som observerats i verksamheten.

Valvira övervakar ordnandet och genomförandet av social- och hälsovårdstjänster på riksomfattande nivå. Regionförvaltningsverken styr och övervakar verksamheten inom sina verksamhetsområden. Valvira styr regionförvaltningsverkens verksamhet vid verkställandet, samordnandet och harmoniseringen av tillsynen och den styrning som anknyter till den. Valvira övervakar verksamheten särskilt då när det är fråga om principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden samt då när ärendet gäller flera regionförvaltningsverks verksamhetsområden eller hela landet. Valvira övervakar också när ärendet har ett väsentligt samband med något annat tillsynsärende inom social- eller hälsovården som behandlas i Valvira.