Vård oberoende av patientens vilja

Enligt mentalvårdslagen kan en myndig person tvångsintas för psykiatrisk sjukhusvård oberoende av patientens vilja endast om:

  1. Patienten konstateras vara mentalsjuk.
  2. Patientens vårdbehov på grund av mentalsjukdomen är sådant att hens sjukdom väsentligt skulle förvärras eller det allvarligt skulle äventyra hens eller andras hälsa eller säkerhet om hen inte får vård.
  3. Andra mentalvårdstjänster inte är lämpliga eller de är otillräckliga.

Alla ovannämnda förutsättningar ska uppfyllas samtidigt.

Tvångsintagning av en minderårig förutsätter inte att personen har en psykisk störning som kan anses vara en mentalsjukdom. En minderårig kan tvångsintas för psykiatrisk sjukhusvård om hen på grund av allvarliga mentala störningar har ett behov av vård och inga andra mentalvårdstjänster är lämpliga. Ifrågavarande psykiska störningar kan bland annat vara mycket svåra beteendestörningar, störningar som ger upphov till mycket svår självmordsbenägenhet och mycket svåra ätstörningar.

Kontakta oss

Via e-post [email protected]

Telefon 0295 209 444 
(tillsyn över hälso- och sjukvården)
klockan 9–11