Ansökan om tillverknings- eller partihandelstillstånd för alkoholdrycker

Om du vill börja tillverka alkoholdrycker eller bedriva partihandel med alkoholdrycker ska du ansöka om tillstånd hos Valvira. Valvira beviljar tillstånd på ansökan. 

Ansök om tillståndet i alkoholnäringsregistret Allus e-tjänst. 

Det lönar sig att göra ansökan tillräckligt tidigt innan tillverknings- eller partihandelsverksamheten inleds. Handläggningstiden för ansökan varierar från fall till fall. Handläggningstiden är dock i genomsnitt cirka tre månader. Valvira kan vid behov göra en förhandssyn av tillverkningslokalen tillsammans med en representant för den som ansöker om tillstånd. Vid förhandssynen bedömer Valvira om tillverkningslokalen uppfyller förutsättningarna enligt alkohollagen och livsmedelslagen. Dessutom går man under tillståndsprocessen tillsammans med tillståndssökanden igenom frågor som gäller lagstiftning, egenkontroll och rapportering.

Tillståndsavgifter

Observera att behandlingsavgiften för tillståndsbeslutet bestäms enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning. 

Avgifter för tillverkning och partiförsäljning av alkoholdrycker fram till 31.12.2025 euro
Tillverkningstillstånd för alkoholdrycker 3 500
Partihandelstillstånd för alkoholdrycker 3 000
Tillverknings- eller partihandelstillstånd för alkoholdrycker, om sökanden har ett tidigare beviljat gällande tillverkningstillstånd eller partihandelstillstånd för alkoholdrycker 600
Tidsbegränsat partihandelstillstånd för alkoholdrycker för högst en månad 300
Registrering av livsmedelsverksamhet (ny verksamhet, väsentlig förändring av verksamheten, byte av aktör) 150
Ändring av tillstånd eller godkännande eller tillståndsvillkor 225
Ändring av tillstånd eller godkännande eller tillståndsvillkor, genom syn 600

Allmänna förutsättningar för beviljande av tillstånd

Valvira kan bevilja tillverknings- eller partihandelstillstånd för ett sådant samfund med rättshandlingsförmåga (till exempel ett aktiebolag, ett andelslag eller ett bildat personbolag som antecknats i handelsregistret) för vilken en grundanmälan har gjorts till registermyndigheterna, eller för en person (firma) som anses ha de förutsättningar och den tillförlitlighet som krävs för denna verksamhet. 

Valvira kan bevilja tillstånd till en sökande som inte är försatt i konkurs, som i fråga om sin förmögenhet förmår sköta verksamheten och fullgöra sina lagstadgade skyldigheter och som är känd för att vara tillförlitlig och till sina personliga egenskaper lämplig för uppgiften. Ett hinder för beviljande av tillstånd är om sökandens eller personens tidigare verksamhet som helhet betraktad visar att sökanden eller personen är uppenbart olämplig att bedriva näringsverksamhet enligt alkohollagen.

Valvira bedömer den sökandes tillförlitlighet och lämplighet som tillståndshavare. I bedömningen beaktas bland annat

  • sökandens eller dennes ansvariga personers upprepade och betydande försummelser av skatter eller andra offentliga avgifter 
  • annan än tillfällig medellöshet som konstaterats vid utmätning 
  • tillstånd enligt alkohollagen som återkallats under de senaste fem åren 
  • domar som under de senaste fem åren har meddelats för ett uppsåtligt brott som har samband med idkande av näringsverksamhet och på vilket kan följa fängelse.