Begränsning av självbestämmanderätten inom social- och hälsovården

Klientens och patientens självbestämmanderätt ska alltid högaktas. Ibland är man tvungen att begränsa patientens/klientens självbestämmanderätt för att säkerställa tryggheten eller av annan godtagbar orsak.

När man är tvungen att begränsa en klients eller patients självbestämmanderätt ska man komma ihåg att begränsningen ingriper i en persons grundläggande rättigheter. Brist på personal eller resurser är aldrig en godtagbar orsak till begränsningen. Begränsningen kan inte heller bero enbart på patientens eller klientens sjukdom, exempelvis minnessjukdom. En begränsningsåtgärd ska alltid vara sista utvägen.

Vissa lagar som styr social- och hälsovårdens verksamhet innehåller bestämmelser om situationer där självbestämmanderätten kan begränsas. Begränsning av självbestämmanderätten kan även vara nödvändig i situationer som inte regleras i lag. I sådana fall kan det till exempel vara fråga om att säkra klientens eller patientens eller någon annans hälsa eller säkerhet.