Återkallelse av alkoholdrycker

Om en tillverkare eller partiförsäljare av alkoholdrycker har skäl att misstänka att en alkoholdryck som den säljer inte uppfyller kraven på livsmedelssäkerhet, ska tillverkaren eller partiförsäljaren omedelbart vidta åtgärder för att dra tillbaka produkten från marknaden.

Tillverkarens eller partiförsäljarens skyldigheter vid återkallelse av en produkt på marknaden är att

  1. dra tillbaka produkten från marknaden (återkallelse)
  2. underrätta tillsynsmyndigheten (Valvira) om återkallelsen 
  3. vid behov informera konsumenterna om fel i produkten och orsaken till återkallelsen samt om hur produkterna returneras (t.ex. returnering till inköpsstället).

Återkallelse

Tillståndshavaren ska själv bedöma vad som kan orsakas av förtäring av icke-säkra livsmedel. Vid bedömningen är det skäl att beakta försiktighetsprincipen och bedöma risken i den mån det är möjligt. Valviras uppgift är att utvärdera riskbedömningen och samarbeta med tillståndshavaren.

Det kan finnas många orsaker till att produkten dras tillbaka. Om en beståndsdel som orsakar överkänslighet inte har angetts på en produkt är det en orsak till att produkten i allmänhet alltid måste dras tillbaka från marknaden. Produkten kan också behöva dras tillbaka från marknaden på grund av till exempel höga halter av främmande ämnen eller allvarliga fel i sammansättningen. Vid behov säkerställer Valvira att produkterna har dragits tillbaka och att produkterna har avlägsnats från butikerna och serveringsställena.

Tillverkaren/partiförsäljaren av alkoholdrycker ansvarar i egenskap av aktör inom livsmedelsbranschen för att returnera, reparera eller förstöra produkter som återkallats från marknaden. Beroende på felet kan produkterna ändras så att de överensstämmer med bestämmelserna (t.ex. märkning av en beståndsdel som orsakar överkänslighet), produkterna kan användas för något annat ändamål än livsmedel eller förstöras.

Anmälan till Valvira

Tillståndshavaren ska genast meddela om återkallelsen och lämna in den ifyllda anmälan om återkallelsen till Valvira. Valvira tar ställning till om den planerade återkallelsen är tillräcklig. Vid behov utarbetar Valvira ett meddelande om saken på verkets webbplats samt skickar information till andra EU-länder via det snabba larmsystemet för livsmedel och foder (RASFF-systemet).

Information till konsumenterna

För att förebygga olägenheter för konsumenterna ska tillståndshavaren publicera en tidningsannons om saken samt utarbeta och skicka ett meddelande till Finska notisbyrån (toimitus(at)stt.fi). I meddelandet och tidningsannonsen informeras konsumenten om vilken produkt och vilket produktparti det är fråga om samt om felet i produkten. Om det är fråga om en produkt som marknadsförs i hela Finland publiceras annonsen i regel i landets finsk- och svenskspråkiga huvudtidningar. Om produkten endast finns på marknaden i vissa områden används tidningar från dessa områden. I sin anmälan om återkallelse till Valvira ger tillståndshavaren en utredning om hur företaget ämnar sköta anmälan till konsumenterna.