Fråntagande av rätt att utöva yrke på egen begäran

Valvira kan på begäran av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller socialvården

  • frånta eller begränsa en legitimerad yrkesutbildad persons rätt att utöva yrke
  • frånta rätt att använda en skyddad yrkesbeteckning
  • återkalla tillstånd att utöva yrke.

Anvisning om ansökan

Lämna en fritt formulerad ansökan till Valviras registratorskontor per post eller e-post (kontaktuppgifter hittar du i slutet av denna sida). Ange tydligt på din ansökan vilken rätt att utöva yrke eller vilken yrkesbeteckning som ansökan gäller. Ange tillräckliga personuppgifter för identifiering, såsom födelsedatum, personbeteckning eller registernummer. Ange på ansökan om du vill ha ett tidsbegränsat beslut eller ett beslut som gäller tills vidare. Om du ansöker om ett tidsbestämt beslut, ange det önskade slutdatumet för giltighetstiden.

Beslutets konsekvenser

Valvira fattar beslut och antecknar dem i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och/eller socialvården. Avgörandet kungörs också i Officiella tidningen. Efter fråntagandet visas den yrkesutbildade personens uppgifter inte längre i JulkiTerhikki eller JulkiSuosikki.

Efter fråntagandet av rätt att utöva yrke eller av rätt att använda yrkesbeteckning har personen inte rätt att utöva sitt yrke eller använda sin yrkesbeteckning.

Ansökan om fråntagande av rätt att utöva yrke och rätt att använda yrkesbeteckning avbryter inte tillsynen över yrkesutbildade personer.

Återställande av rätt att utöva yrke eller av rätt att använda yrkesbeteckning

Du kan hos Valvira ansöka om återställande av rätt att utöva yrke eller rätt att använda yrkesbeteckning genom en fritt formulerad ansökan. Ange tydligt på din ansökan vilken rätt att utöva yrke eller vilken yrkesbeteckning som ansökan om återställande gäller. Ange tillräckliga personuppgifter för identifiering, såsom födelsedatum eller personbeteckning, och skicka ansökan till Valviras registratorskontor per post eller e-post (kontaktuppgifter hittar du i slutet av denna sida). Du kan inte lämna en ansökan om återställande via e-tjänsten.

Kontakta oss

E-post [email protected]

Pia Wistrand-Alvesalo
jurist
[email protected]
0295 209 311

Skicka ansökan per post
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 43
00521 Helsingfors