Produktion av tjänster vid gemenskapsboende

Vid gemenskapsboende ordnas de tjänster som klienterna behöver som socialservice separat från boendet eller i form av annan service som klienterna behöver. Enskilda klienters och olika klientgruppers servicebehov kan skilja sig från varandra i fråga om mål, innehåll och mängd av service. En stor del av de klienter som bor i gemenskapsboendet behöver hemvård och olika stödtjänster, vissa kan dessutom behöva till exempel social handledning eller social rehabilitering. När klienternas servicebehov tillgodoses ska klienternas eventuella särskilda behov beaktas, exempelvis stöd i kommunikationen.   När klienternas servicebehov tillgodoses ska deras eventuella särskilda behov inom kommunikation beaktas. Då det gäller klienter inom mentalvårds- eller rusmedelsrehabiliteringen är målet ofta rehabilitering för lättare tjänster eller självständigt boende, och därför stöds inlärningen av vardagsfärdigheter aktivt exempelvis genom socialhandledning som ska registreras separat.

Gemenskapsboende och stödboende är olika socialtjänster. Med stödboende avses självständigt boende som stöds genom social handledning som ingår i tjänsten.
 
Den service som klienterna i gemenskapsboendet behöver kan organiseras och tillhandahållas på olika sätt. Servicen kan produceras av en eller flera privata eller offentliga tjänsteproducenter utanför enheten. Servicen kan också produceras delvis eller helt av verksamhetsenhetens egen personal. Exempelvis produceras hemvårdens tjänster i en enhet på basis av klienternas behov, eller då enheten har egen personal planeras arbetsskiftena enligt klienternas servicebehov.

En arrangör och producent av service ansvarar för att ordna service enligt klienternas behov och för att klienternas rättigheter tillgodoses. Ansvaret betonas, om arrangören och producenten av service är olika instanser eller om olika tjänster produceras i verksamhetsenheten. 

Verksamhet som främjar socialt umgänge 

Som arrangör av service ansvarar välfärdsområdet för att klienterna i gemenskapsboende erbjuds verksamhet som främjar socialt umgänge, men verksamheten kan tillhandahållas av exempelvis en organisation eller en privat tjänsteproducent. Den ansvariga personen vid en verksamhetsenhet ansvarar för genomförandet av helheten av verksamhet som främjar socialt umgänge.   
 
I gemenskapsboende ska klienten ha möjlighet till social växelverkan samt möjlighet att delta i meningsfulla aktiviteter som främjar välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga. Innehållet i verksamheten som främjar socialt umgänge planeras i samarbete med klienterna och utgående från deras behov. Innehållet ska motsvara klienternas önskemål och behov samt även stödja upprätthållandet av sociala relationer. Verksamheten som främjar socialt umgänge ska vara planmässig och målinriktad och den ska tillhandahållas regelbundet. Verksamhet som främjar socialt umgänge kan genomföras på olika sätt i olika enheter, och den kan också delvis genomföras utanför enheten.  
 
Ur gemenskapsboendets plan för egenkontroll ska innehållet i verksamheten som främjar socialt umgänge och resurserna för produktion av servicen framgå. Innehållet i verksamheten och klienternas behov av service definierar antalet av och kompetenskraven hos den personal som deltar i genomförandet. 

Kontakta oss

Per e-post [email protected]

Per telefon 0295 209 299 (tillsyn över socialvården)
tisdagar, onsdagar och torsdagar klockan 10–11