Tillgänglighetsutlåtande för Valviras offentliga informationstjänsten

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten JulkiTerhikki och JulkiSuosikki och har uppdaterats 13.10.2023. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019), och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation och de upptäckta bristerna har åtgärdats efter utvärderingen.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller alla tillgänglighetskrav.

Respons och tillsynsmyndighet

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Du kan kontakta oss på adressen: [email protected]. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Kontakta oss

  • Valviras kontaktuppgifter
    Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira
    0295 209 111 (växel)
  • Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
    Regionförvaltningsverket i Södra Finland, enheten för tillgänglighetstillsyn
    0295 016 000 (växel)