Anvisning om servering av alkoholdrycker

Valvira har sammanställt de centrala bestämmelserna om servering av alkoholdrycker och deras tolkningsriktlinjer i serveringsanvisningen för alkoholdrycker. Du hittar anvisningen i slutet av denna sida.

Innehavaren av serveringstillståndet och dennes personal ansvarar för att alkohollagen iakttas i serveringsverksamheten. Aktörerna inom restaurangbranschen ska således känna till bestämmelserna om servering. I anvisningen om servering av alkoholdrycker får du en omfattande helhetsbild av lagstiftningen som gäller serveringen och myndigheternas tolkningar. Anvisningen är avsedd förutom för regionförvaltningsverken även för företag, arbetstagare och studerande inom restaurangbranschen.

Syftet med anvisningen är att styra regionförvaltningsverken i tillämpningen av alkohollagen. Syftet är också att främja uppnåendet av de allmänna målen i alkohollagen och minska alkoholskadorna. 

Anvisningen fungerar som läromaterial för provet för serveringspass

Intyget över kännedom om alkohollagen kallas serveringspass. Läroanstalterna inom restaurangbranschen som ordnar prov med serveringspass utarbetar provfrågorna utifrån anvisningen om servering av alkoholdrycker.

Det väsentliga innehållet i proven med serveringspass finns i kapitel 1–3 i anvisningen, som behandlar serveringsverksamhet, marknadsföring av alkoholdrycker samt övervakning. Kapitel 4 om ansökan om serveringstillstånd riktar sig mer till tillståndssökande och tillståndshavare. 

Vanliga frågor om servering