Gemenskapsboende och andra tjänster i samma verksamhetsenhet

I en verksamhetsenhet där man för en klientgrupp producerar både gemenskapsboende och serviceboende med heldygnsomsorg i samma byggnadskomplex, kan en person arbeta under en ledning och vara gemensam. Personalresursen kan också användas flexibelt. Även klientplatserna kan användas flexibelt, om lokalerna möjliggör det. Serviceboende med heldygnsomsorg kan tillhandahållas i sådana bostäder där detta kan genomföras klientsäkert. I verksamhetsenheten kan klientens intresse tillgodoses med beaktande av olika flexibla och mångformiga boende- och servicelösningar, dock bara för en klientgrupp. Tjänsteproducenten ska genom egenkontroll sörja för att klienterna får de tjänster de behöver.   
 
Gemensam personal kan användas, men tjänsteproducenten ska kunna påvisa att personaldimensioneringen motsvarar klienternas behov av tjänster och att den lagstadgade dimensioneringen som gäller serviceboende med dygnetruntvård för äldre uppfylls (från och med 1.4.2023 minst 0,65). Dessutom ska klienterna i gemenskapsboende få de tjänster de har beviljats.  
 
Den personal som producerar verksamhet som främjar socialt umgänge kan sköta den aktuella verksamheten för klienter både i gemenskapsboende och i serviceboende med dygnetruntvård samt om man så vill även för boende i vanliga bostäder som ingår i byggnadskomplexet.

Kontakta oss

Per e-post [email protected]

Per telefon 0295 209 299 (tillsyn över socialvården)
vardagar klockan 9–11