Yrkesetiska skyldigheter för yrkesutbildade personer

Målet för yrkesutövningen i fråga om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården är att upprätthålla och främja hälsan, förebygga sjukdomar samt bota sjuka och lindra deras plågor. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården är alltid skyldig att beakta vad som stadgas om patientens rättigheter. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska i sin yrkesutövning iaktta allmänt godtagna och beprövade metoder enligt sin utbildning. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska hela tiden försöka komplettera sin utbildning. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska opartiskt beakta den nytta och de eventuella olägenheter yrkesutövningen medför för patienten. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska alltid hjälpa den som är i brådskande behov av vård.

Målet för yrkesutövningen i fråga om en yrkesutbildad person inom socialvården är att främja social funktionsförmåga, jämlikhet och delaktighet, förebygga marginalisering och öka välfärden. En yrkesutbildad person inom socialvården är skyldig att i sin yrkesutövning iaktta det som föreskrivs om klientens ställning och rättigheter inom socialvården och behandlingen av klientuppgifter.

Bibehållande av yrkesrollen

En yrkesutbildad person inom social- och hälsovården ska genom sitt beteende och sina handlingar påvisa att personen är värd det förtroende som krävs i den uppgift personen sköter. En yrkesutbildad person ska behandla patienten och klienten sakligt och finkänsligt samt med respekt för dennes människovärde, integritet och självbestämmanderätt. En yrkesutbildad person bör på ett professionellt sätt kunna hålla fast vid sin roll som yrkesutbildad person och i sin roll ägna uppmärksamhet åt eventuella konflikter mellan sina olika roller.

Ett brott mot personens roll som yrkesutbildad person inträffar om den yrkesutbildade personen sätter sina egna behov före patientens eller klientens behov. Sådana situationer är bland annat ekonomiskt utnyttjande av patienten eller klienten, brott mot tystnadsplikten, sällskapande eller sexuellt umgänge med patienten eller klienten.

Det är möjligt att en vård- eller klientrelation i en yrkesutbildad persons arbete utvecklas till sällskapande eller vänskap eller något annat icke-professionellt förhållande. I sådana situationer krävs mycket stor försiktighet av den yrkesutbildade personen. Personen har som etisk skyldighet att i god tid identifiera de faktorer som hotar personens egen yrkesmässiga roll och att skydda vård- eller klientrelationen från att rollgränserna överskrids. Om förhållandet mellan en yrkesutbildad person och en patient eller klient riskerar att bli eller blir icke-professionellt, ska vård- eller klientrelationen utan dröjsmål avbrytas på ett för alla parter tydligt sätt, och den vård eller den klientrelation som patienten eller klienten behöver ska snabbt ordnas någon annanstans. I situationer där patienten behandlas på grund av allvarliga psykiska symptom eller då patienten eller klienten annars befinner sig i ett känsligt eller sårbart tillstånd på grund av sin livssituation ska särskild uppmärksamhet fästas vid bevarandet av rollerna.