Anvisningar för ansökan om begränsad förskrivningsrätt

Begränsad rätt att förskriva läkemedel för sjukskötare, optiker och munhygienister kan ansökas av en person som beviljats legitimation att utöva yrke som sjukskötare, optiker eller munhygienist i Finland och som i Finland eller i utlandet har avlagt den utbildning som krävs för begränsad rätt att förskriva läkemedel.

Ansökan om yrkesrätt

Fyll i ansökningsblanketten (pdf). Skicka ansökan jämte bilagor till Valvira som bilaga till e-posten eller per post. Handläggningstiden för ansökan börjar löpa från det att alla nödvändiga handlingar har inkommit till Valvira.

Skicka den ifyllda ansökan jämte bilagor per e-post till: [email protected].

Notera att e-post inte rekommenderas för sändning av sekretessbelagda uppgifter. Du kan skicka skyddad e-post via Valviras tjänst. Läs mer om att skicka material via e-post till Valvira på vår webbplats.

Behandling av ansökan om yrkesrättigheter är avgiftsbelagd. För en återkallad ansökan debiteras hälften av beslutsavgiften. Du förbinder dig att betala förhandlingsavgiften när du skickar in en ansökan. Kontrollera avgifterna på sidans nedre kanten i punkten avgifter.

ELLER skicka den ifyllda ansökan jämte bilagor per post till:
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
PB 43
00521 Helsingfors

Om du har genomgått en utbildning som krävs för specialkompetens gällande begränsad förskrivningsrätt av läkemedel i ett annat land än Finland, kontakta Valvira via e-post till adressen [email protected] för att få ansökningsanvisningar.

Bifoga kopior av följande handlingar till ansökan:

  1. Intyg över utbildning som krävs för specialistkompetens för begränsad rätt att förskriva läkemedel eller intyg över studier eller tilläggsutbildning där utbildningen för förskrivningsrätt framgår.
  2. Sjukskötare ska därtill lämna in ett skriftligt förordnande som utfärdats av läkare.

Valvira kan vid behov även begära annan dokumentering. Valvira återställer inte handlingarna och kopierar inte heller handlingar.