Ekologiskt producerade alkoholdrycker och sprit

Valvira övervakar näringsidkare som bedriver tillverkning, partihandel, lagring, utsläppande på marknaden samt export och import av ekologiskt producerade (eko) alkoholdrycker och sprit från tredjeländer. Övriga tillsynsmyndigheter för ekologisk produktion i Finland är Livsmedelsverket och Tullen.

En produkt anses vara försedd med en markering som hänvisar till ekologiskt produktionssätt (eko), om konsumenten ges en uppfattning om att produkten eller någon av dess beståndsdelar har producerats enligt produktionsreglerna för ekologisk produktion. Hänvisningen kan finnas på försäljningshöljet, andra förpackningspåskrifter, i reklammaterial eller kommersiella dokument.

För alkoholdrycker som producerats, importerats och/eller marknadsförts med märkning som hänvisar till ekologiskt produktionssätt gäller också alla bestämmelser som gäller sedvanliga alkoholdrycker. Ekologiskt producerad sprit berör till tillämpliga delar av alla bestämmelser om ekologiskt producerade alkoholdrycker.

Ansökan till tillsynssystemet för ekologisk produktion

Anmälan till Valviras tillsynssystem för ekologisk produktion förutsätter att sökanden har ett av Valvira beviljat tillverknings- eller partihandelstillstånd för alkoholdrycker eller sprit. Anmälan till tillsynssystemet för ekologisk produktion görs i alkoholnäringsregistret Allus elektroniska ärendehantering med en ansökan om ändring av tillverknings- eller partihandelstillstånd innan den ekologiska verksamheten inleds. Det går att ansluta sig till systemet i samband med ansökan om tillverknings- och partiförsäljningstillstånd. I ansökan ska förutom sökandens uppgifter uppges vilken verksamhet ansökan gäller (tillverkning, tillverkning, lagring, import, export och/eller partihandel).

Anmäl dig som eko i alkoholnäringsregistret Allus e-tjänst.

Handläggningstiden varierar från fall till fall. Den uppskattade handläggningstiden är dock cirka 30 dagar. Innan anslutningen till systemet utförs en ekologisk inledningsgranskning för tillståndshavaren. Beslutets avgift och tillsynens avgiftsbelagdhet fastställs enligt Social- och hälsovårdsministeriets giltiga förordning. Beslutsavgiften är 500 euro och kontrollavgiften är 260 euro för ansökningar som inkommit senast den 31 december 2025.

Beslutet om anslutningen till tillsynssystemet gäller tills vidare. Efterlevnaden av bestämmelserna övervakas genom årlig tillsyn och registerövervakning. Vid behov ger Valvira i samband med inspektionen detaljerade anvisningar om hur bestämmelserna ska genomföras i praktiken. Utifrån övervakningen skrivs ett tidsbundet ekologiskt certifikat med vilket tillståndshavaren bevisar att den tillhör övervakningssystemet.

Vanliga frågor om ekologiskt producerade alkoholdrycker