Egenkontroll för tillverkare och partiförsäljare av alkoholdrycker

För att du ska kunna få tillverknings- eller partihandelstillstånd för alkoholdrycker ska du lägga fram en plan för egenkontroll enligt alkohollagen som bilaga till tillståndsansökan. I planen för egenkontroll ska du beskriva vilka riskerna är för de negativa effekter som avses i alkohollagen, hur det övervakas att lagen iakttas, hur de risker som är förknippade med kritiska situationer hanteras och hur upptäckta brister åtgärdas. 

Enligt alkohollagen ansvarar tillverkare och partiförsäljare av alkoholdrycker för kvaliteten på och sammansättningen av alkoholdrycker som de överlåtit till konsumtion. Tillverkaren och partiförsäljaren svarar också för att produkten och dess förpackningspåskrifter samt annan presentation överensstämmer med gällande stadganden och bestämmelser. Lagstiftningen om tillverkning av alkoholdrycker och förpackningspåskrifter hittar du på sidan Förpackningspåskrifter för alkoholdrycker.

Planen för egenkontroll behöver inte ha en viss form, men du måste beakta de delområden som beskrivs i Valviras anvisning när planen utarbetas. En mall för partiförsäljarens plan för egenkontroll finns i slutet av denna sida. Du kan kombinera planen för egenkontroll enligt alkohollagen med planen för egenkontroll enligt livsmedelslagen.

Egenkontroll av lager och tillverkningsställen för alkoholdrycker 

I livsmedelslagen föreskrivs om allmänna krav på livsmedel och om ordnandet av tillsynen över dem. Lagens tillämpningsområde omfattar alla stadier av produktion, förädling och distribution av livsmedel.

Enligt livsmedelslagen ska alla företag som säljer och tillverkar livsmedel, även alkoholdrycker, bedriva sin verksamhet i en livsmedelslokal, dvs. en lokal som är registrerad hos livsmedelstillsynsmyndigheten. Gör en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet innan den planerade verksamheten inleds. Anmälan om tillverkningsställen för alkoholdrycker och partihandelslager för alkoholdrycker (både skattepliktiga och skattefria) görs till Valvira. I samband med anmälan ska du visa upp en skriftlig plan för egenkontroll för myndigheten. 

Bestämmelser om livsmedelshygien finns i livsmedelsbestämmelserna i slutet av denna sida.

Återkallelse

Beredskapen för och anmälan om återkallelse ingår i företagets egenkontroll. Om en produkt som ditt företag säljer kan orsaka fara för konsumenternas hälsa eller om produkten är olämplig som livsmedel, är ditt företag skyldigt att dra tillbaka produkten från marknaden samt underrätta Valvira och konsumenterna om saken. Anvisningen om återkallelse ska förvaras som bilaga till planen för egenkontroll. En mall för planen för egenkontroll finns i slutet av denna sida. Mer information om återkallelse finns på sidan Återkallelse.