Abort

Tillstånd till avbrytande av havandeskap ska i vissa fall sökas hos Valvira. Tillståndet söks med ABST-blanketterna och utifrån dem kan Valvira bevilja tillstånd för avbrytande av havandeskap.

Tillstånd för avbrytande av havandeskap ska sökas hos Valvira om

  • graviditeten har pågått i över 12 men under 20 graviditetsveckor
  • man misstänker att fostret har en svår sjukdom eller kroppsskada, och graviditeten har pågått i 12–20 veckor
  • fostret har en svår fostersjukdom eller kroppsskada som har konstaterats med en tillförlitlig undersökning och graviditeten har pågått i över 20 men under 24 graviditetsveckor
  • läkaren har gett ett negativt abortbeslut, varvid ärendet behandlas som ett besvärsärende hos Valvira.

Ansökan om avbrytande av havandeskap görs med ABST-blanketterna. ABST-blanketterna och anvisningar om hur du fyller i dem hittar du på Institutets för hälsa och välfärds (THL) webbplats.

Bifoga följande handlingar till ansökan:

  • AB1-blanketten (fylls i av läkaren)

OCH

  • AB2-blanketten, vid ansökan om avbrytande av havandeskap på grund av avsevärt betungande levnadsförhållanden (sociala orsaker)

ELLER

  • AB3-blanketten vid ansökan om avbrytande av havandeskap på fosterindikation och nödvändiga bilagor

Inlämnande och behandling av ansökan

Skicka ansökan med din och läkarens underskrift till Valvira via Valviras skyddad e-post eller post. Med Valviras skyddade e-post skickas dokumenten på ett datasäkert sätt. Skicka handlingarna till [email protected]. Om du använder post, kom ihåg att beakta den tid posten tar.

Om du använder posten ska du skicka dokumenten till följande adress:

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
PB 43
00521 Helsingfors

Valvira har gått över till elektronisk arkivering. Om du skickar ansökan elektroniskt behöver du inte skicka in ansökningshandlingarna i original på papper till Valvira.

Tillståndsansökningar behandlas i nämnden för abort- och steriliseringsärenden. Nämnden sammanträder tisdagar och torsdagar kl. 9.15.

Valvira sänder ett avgiftsfritt beslut till den adress som anges i ansökan. Du kan också fråga om beslutet per telefon efter nämndens sammanträde klockan 10.30-11:30 och 12:30-15:00.