Dataskyddsbeskrivning för Valviras enkäter

Dataskyddsbeskrivning för Valviras enkäter har utarbetats 15.5.2023.

Den personuppgiftsansvarige är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Valvira använder inte dina personuppgifter för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Bestämmelser om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens uppgifter finns i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (669/2008). Det har föreskrivits bland annat i flera lagar att Valviras uppgifter omfattar den riksomfattande styrningen och tillsynen av tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet. I samband med dessa uppgifter genomför Valvira olika enkäter och kartläggningar. På grundval av enkätsvar kan rapporter och statistik om verksamheten i fråga sammanställas. Det närmare syftet med en enkät framgår av respektive enkät.

Valvira kan också genomföra enkäter i samarbete med regionförvaltningsverken. I lagstiftningen ankommer det också på regionförvaltningsverken att utöva regionala styrnings- och tillsynsuppgifter. Enkätsvar kan därför också behandlas vid regionförvaltningsverken. 

Personuppgifter behandlas endast av de personer vars arbetsuppgifter behandlingen hör till.

Personuppgifter som behandlas 

Vi behandlar uppgifter om personer som svarar på enkäter. Uppgifter som vanligen behandlas är till exempel svarandens namn, tjänstebeteckning/titel och organisation samt svarandens kontaktuppgifter. De uppgifter som behandlas kan variera mellan olika enkäter och de framgår exakt av frågeformulären för varje enkät.