Anpassningsperiod och lämplighetsprov

Om det finns väsentliga skillnader mellan sökandens utbildning inom socialvården utomlands eller utbildning inom hälso- och sjukvården i en EU- eller EES-stat och den finska utbildningen, avger Valvira ett villkorligt beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer. I det villkorliga beslutet om erkännande föreskrivs kompensationsåtgärder för att kompensera skillnaderna. Kompensationsåtgärder är en anpassningsperiod och ett lämplighetsprov. Rätt att utföra yrket kan beviljas först efter att sökanden genomfört den föreskrivna kompensationsåtgärden med godkänt resultat. Ett slutligt erkännande av rätten att utöva yrket ska ansökas igen efter att kompensationsåtgärden har genomförts.

Anpassningsperiod

Under anpassningstiden arbetar personen under handledning och tillsyn av en annan yrkesutbildad person. Sökanden som genomför en anpassningsperiod ska vara direkt anställd av huvudmannen för verksamheten.  Anpassningsperioden kan innefatta kompletterande utbildning som ges i form av arbetsgivarens fortbildning eller på sedvanligt sätt genom inlärning i arbetet. Sökanden måste själv ordna arbetsplats för anpassningsperioden. Arbetsgivaren kan betala lön för anpassningstiden.

I ett villkorligt beslut om erkännande bestämmer Valvira anpassningsperiodens längd och i vilka uppgifter anpassningsperioden får fullgöras.  Anpassningsperioden genomgås på finska eller svenska. Arbetsgivaren är ansvarig för att säkerställa att sökanden har tillräckligt goda språkkunskaper innan anpassningsperioden börjar.

Sökanden och arbetsgivaren ingår ett avtal om anpassningstiden, som Valvira godkänner. Genom avtalet om anpassningsperioden förbinder sig arbetsgivaren och handledaren att ansvara för att de villkor som uppges i avtalet kan uppfyllas på ett godtagbart sätt under anpassningsperioden. Om anpassningsperioden genomförs i etapper vid olika verksamhetsenheter eller under ledning av flera handledare, ska ett separat avtal göras upp för varje delperiod.

Handledaren ska följa upp, styra och övervaka sökandens verksamhet under anpassningsperioden samt omedelbart ingripa i eventuella missförhållanden. Handledaren ska ha rätt att utöva det aktuella yrket i Finland och minst fem års yrkeserfarenhet. Handledaren bedömer sökandens kunnande och ger Valvira ett utlåtande om sökandens förmåga och skicklighet att utöva yrket. Utlåtandet avges efter anpassningsperiodens slut. I utlåtandet ska anges om vissa väsentliga skillnader eller ämnesområden som saknats inte har kunnat fullgöras på ett godtagbart sätt under anpassningsperioden.

Om patient- eller klientsäkerheten kan äventyras under anpassningstiden på grund av sökandens verksamhet, ska handledaren omedelbart underrätta Valvira om detta. I sådana fall kan Valvira förordna att anpassningsperioden ska avbrytas. Utlåtande ska ges även om anpassningsperioden har avbrutits av personen själv eller av arbetsgivaren.

Anpassningsperioden kan inledas först när sökanden har sådana tillräckliga språkkunskaper som arbetsuppgifterna förutsätter och när sökanden fått sitt registreringsintyg av Valvira.

För registrering av Valvira krävs:

  1. Villkorligt beslut om erkännande.
  2. Blanketten för avtal om anpassningsperiod för yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som utbildats i EU/EES-stat. Sökanden fyller i blanketten tillsammans med arbetsgivaren och skickar den till Valvira minst tre veckor före planerat inledningsdatum. Du hittar avtalsblanketten för anpassningsperioden i slutet av denna sida.

Lämplighetsprov

Syftet med lämplighetsprovet är att bedöma sökandens yrkeskunnande och förmåga att utöva yrket i fråga i Finland. Provet ordnas av en finländsk läroanstalt, som också tillhandahåller utbildning för motsvarande examen. Läroanstalten tar ut en avgift av dem som avlägger lämplighetsprov. Närmare information om avgiftens storlek fås av läroanstalten. I det villkorliga beslutet om erkännande bestämmer Valvira det huvudsakliga innehållet i lämplighetsprovet och vem som ska verkställa det.

Rätt att utöva yrket efter att kompensationsåtgärden har slutförts

Ansök om rätt att utföra yrket efter att kompensationsåtgärden har genomförts fullständigt med godkänt resultat.

  1. Fyll i ansökningsformuläret som finns i slutet av den här sidan eller ansök med en fritt formulerad ansökan. Om du ansöker med en fritt formulerad ansökan, ange ditt namn och dina kontaktuppgifter samt vilken yrkesrätt du ansöker om.
  2. Bifoga en redogörelse för genomförd godkänd kompensationsåtgärd.

Valvira kan vid behov begära ytterligare utredningar och säkerställa att du har tillräckliga språkkunskap i finska eller svenska.