Sopeutumisaika ja kelpoisuuskoe

Jos hakijan ulkomailla suorittaman sosiaalihuollon koulutuksen tai EU- tai ETA-valtiossa suorittaman terveydenhuollon koulutuksen ja suomalaisen koulutuksen välillä on olennaisia eroja, Valvira antaa ehdollisen ammattipätevyyden tunnustamispäätöksen. Ehdollisessa tunnustamispäätöksessä määrätään korvaavat toimenpiteet erojen tasaamiseksi. Korvaavia toimenpiteitä ovat sopeutumisaika ja kelpoisuuskoe. Ammatinharjoittamisoikeus voidaan myöntää vasta sen jälkeen, kun hakija on suorittanut hänelle määrätyn korvaavan toimenpiteen hyväksytysti. Lopullista ammatinharjoittamisoikeutta pitää hakea uudelleen korvaavan toimenpiteen suorittamisen jälkeen.

Sopeutumisaika

Sopeutumisaikana hakija harjoittaa ammattia toisen ammattihenkilön ohjauksessa ja valvonnassa. Sopeutumisaikaa suorittavan hakijan pitää olla suoraan toimintayksikön ylläpitäjän palveluksessa. Sopeutumisaikaan voi sisältyä täydennyskoulutusta, joka toteutetaan työnantajan täydennyskoulutuksena tai tavanomaisesti työssäoppimisena. Hakijan pitää itse järjestää sopeutumisajaksi työpaikka. Työnantaja voi maksaa sopeutumisajasta palkkaa.

Valvira määrää ehdollisessa tunnustamispäätöksessä sopeutumisajan pituuden ja ne tehtävät, joissa sopeutumisaika voidaan täyttää. Sopeutumisaika suoritetaan suomen tai ruotsin kielellä. Työnantaja vastaa hakijan riittävän kielitaidon varmistamisesta ennen sopeutumisajan aloittamista.

Hakija ja työnantaja tekevät sopeutumisajasta sopimuksen, jonka Valvira hyväksyy. Sopeutumisajan sopimuksella työnantaja ja ohjaaja sitoutuvat siihen, että sopimuksessa mainitut ehdot voidaan täyttää hyväksytysti sopeutumisaikana. Jos sopeutumisaikaa suoritetaan jaksoissa eri toimintayksikössä tai eri ohjaajien ohjauksessa, jokaisesta jaksosta pitää laatia erillinen sopimus.

Ohjaajan pitää seurata, ohjata ja valvoa hakijan toimintaa sopeutumisajan aikana sekä välittömästi puuttua siinä mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin. Ohjaajalla pitää olla oikeus harjoittaa kyseistä ammattia Suomessa ja vähintään viiden vuoden työkokemus. Ohjaaja arvioi hakijan osaamisen ja antaa Valviralle lausunnon hakijan kyvystä ja taidosta harjoittaa ammattiaan. Lausunto annetaan, kun sopeutumisaika on päättynyt. Lausunnossa pitää mainita, jos jotain olennaisia eroja tai puuttuvia aihealueita ei ole saatu suoritettua hyväksytysti sopeutumisaikana.

Jos potilas- tai asiakasturvallisuus voi vaarantua sopeutumisaikana hakijan toiminnan takia, ohjaajan pitää ilmoittaa siitä välittömästi Valviralle. Tällaisessa tapauksessa Valvira voi määrätä, että sopeutumisaika pitää keskeyttää. Ohjaan pitää antaa lausunto myös, jos sopeutumisaika on keskeytynyt tai keskeytetty.

Hakija voi aloittaa sopeutumisajan suorittamisen vasta, kun hänellä on tehtävien vaatima riittävä kielitaito ja Valviran rekisteröintitodistus.

Valviran rekisteröintiin tarvitaan:

  1. Ehdollinen tunnustamispäätös.
  2. Sopimuslomake EU- tai ETA-valtiossa kouluttautuneen sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön sopeutumisajasta. Hakija täyttää lomakkeen yhdessä työnantajansa kanssa ja toimittaa sen Valviraan vähintään kolme viikkoa ennen suunniteltua aloitusajankohtaa. Sopeutumisajan sopimuslomakkeen löydät tämän sivun lopusta.

Kelpoisuuskoe

Kelpoisuuskokeen tarkoituksena on arvioida hakijan ammatillista osaamista ja kykyä harjoittaa kyseistä ammattia Suomessa. Kokeen toteuttaa suomalainen oppilaitos, joka järjestää vastaavaa tutkintoon johtavaa koulutusta. Oppilaitos perii kelpoisuuskokeen suorittamisesta maksun. Lisätietoja maksun suuruudesta saa oppilaitokselta. Kelpoisuuskokeen pääasiallinen sisältö ja toteuttaja määrätään Valviran ehdollisessa tunnustamispäätöksessä.

Ammatinharjoittamisoikeus korvaavan toimenpiteen suorittamisen jälkeen

Hae oikeutta harjoittaa ammattia, kun olet suorittanut korvaavan toimenpiteen kokonaan hyväksytysti.

  1. Täytä tämän sivun lopusta löytyvä hakemuslomake tai hae vapaamuotoisella hakemuksella. Jos haet vapaamuotoisella hakemuksella, kerro nimesi ja yhteystietosi sekä mitä ammattioikeutta haet.
  2. Liitä mukaan selvitys korvaavan toimenpiteen hyväksytystä suorittamisesta.

Valvira voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä ja varmistaa riittävän suomen tai ruotsin kielen taitosi.