Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjän omavalvonta

Palvelunjärjestäjä vastaa oman sekä hankitun palvelutuotannon saatavuuden, jatkuvuuden, turvallisuuden ja laadun valvonnasta. Toiminnan valvonnan tulee turvata, että sosiaali- ja terveydenhuolto on sisällöltään, laajuudeltaan ja laadultaan sellaista kuin asiakkaiden ja potilaiden tarve ja turvallisuus edellyttävät. Lisäksi pitää seurata henkilöstön riittävyyttä sekä tilojen ja laitteiden turvallisuutta ja soveltuvuutta palvelujen toteuttamiseen.

Palvelunjärjestäjän pitää kehittää laadukkaat, turvalliset ja vaikuttavat prosessit, palveluketjut ja toimintatavat. Tämä edellyttää keskeisten prosessien ja hoito- ja palveluketjujen tunnistamista, määrittelyä, kuvaamista sekä jatkuvaa kehittämistä. Palvelunjärjestäjä määrittelee keskeiset turvallisuutta edistävät linjaukset ja ohjeistukset sekä tarvittavan resursoinnin toiminnan kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Prosesseihin liittyvät riskit pitää tunnistaa ja niitä suojaavat toimenpiteet määritellä.

Prosessien kehittämisessä on huomioitava moniammatillinen yhteistyö ja toiminnan arvioinnissa teknisen turvallisuuden lisäksi asiakas- ja potilaskokemus.

Omavalvontaohjelma

Palvelunjärjestäjän vastuulle kuuluvien tehtävien ja palveluiden omavalvonnan kokonaisuus pitää koota omavalvontaohjelmaan.

Palvelunjärjestäjän ohjaus- ja valvontavelvollisuus

Järjestämisvastuussa oleva hyvinvointialue ohjaa ja valvoo hankkimiensa palvelujen laatua, lainmukaisuutta sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutumista samalla tavalla kuin omia palveluitaan. Hyvinvointialueen valvontavelvollisuus koskee myös palveluntuottajien alihankkijoiden palveluita. Hyvinvointialueen pitää varmistaa, että sille palveluja tuottavalla palveluntuottajalla on riittävät ammatilliset, toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset huolehtia palveluiden tuottamisesta.

Hyvinvointialue dokumentoi kaikki toimenpiteensä ja varmistaa sopimuksissa riittävät valtuudet sekä puuttumismahdollisuudet. Hyvinvointialueen pitää toimittaa palveluntuottajan tai tämän alihankkijan valvonnasta laatimansa tarkastuskertomus aluehallintovirastolle tiedoksi. Vastaavasti aluehallintovirasto ja Valvira lähettävät hyvinvointialueelle tiedoksi palveluntuottajaa tai tämän alihankkijaa koskevan tarkastuskertomuksen.

Jos hyvinvointialue ei pysty omavalvonnalla ratkaisemaan esiin tulleita epäkohtia tai puutteita ja toiminnasta muodostuu oleellinen riski asiakas- ja potilasturvallisuudelle, toiminnan lainmukaisuudelle tai asiakkaan ja potilaan keskeisten oikeuksien toteutumiselle, on sen ilmoitettava asiasta valvontaviranomaiselle.