Ilmoituksen tekeminen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstä

Asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutuminen edellyttää ammattihenkilöltä ammatillisten tietojen ja taitojen lisäksi riittävää terveydentilaa ja ammatillista toimintakykyä. Ammattihenkilön pitää osoittaa käyttäytymisellään ja toiminnallaan olevansa hoitamansa tehtävän vaatiman luottamuksen arvoinen. Ammattihenkilöltä edellytetään erityistä vastuullisuutta työssään, ja hänen on huolehdittava asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutumisesta. 

Työnantaja vastaa asiakas- ja potilasturvallisuudesta. Työnantajalla on aina ensisijainen vastuu seurata, johtaa ja valvoa vastuullaan olevaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja sitä, miten työntekijät työskentelevät ja suoriutuvat tehtävistään. Työnantaja vastaa siitä, että työntekijät hoitavat tehtävänsä asianmukaisesti. Viime kädessä julkisesta sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnasta vastaa palveluiden järjestämisvastuussa oleva hyvinvointialue.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivalla työnantajalla, apteekilla ja hoitavalla taholla on salassapitosäännösten estämättä oikeus tehdä ilmoitus Valviralle asiasta, joka voi vaarantaa asiakas- tai potilasturvallisuutta.