Ulkopuoliset pysyvät asiantuntijat

Valviralla on yli 200 ulkopuolista pysyvää asiantuntijaa, joilta voidaan pyytää kirjallisia asiantuntijalausuntoja. Pysyviksi asiantuntijoiksi kutsutaan neljäksi vuodeksi kerrallaan tunnetusti taitavia ja kokeneita henkilöitä, jotka täydentävät viraston omaa asiantuntemusta. Pysyvät asiantuntijat edustavat terveydenhuollon, sosiaalihuollon, lääketieteen, juridiikan ja varhaiskasvatuksen aloja, ja he ovat velvollisia antamaan edustamaansa alaa koskevaa asiantuntija-apua Valviralle ja aluehallintovirastoille. 

Asiantuntijalausuntoja pyydetään erityisesti seuraavissa asiaryhmissä:

  • Valvirassa vireillä olevat terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattihenkilöitä tai toimintayksiköitä koskevat kantelu- ja muut valvonta-asiat
  • muiden valvonta- ja tutkintaviranomaisten (esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamies, oikeuskansleri, poliisi) Valviralta pyytämät lausunnot, jotka voivat koskea esimerkiksi ammattihenkilön tai toimintayksikön menettelyä, hoitovirhe-epäilyä tai kuolemansyyn selvittämistä 
  • raskauden keskeyttämistä ja steriloimista koskevat asiat
  • niin sanotut sääntelemättömän koulutuksen sisältöä koskevat asiat.

Ohjeita pysyville asiantuntijoille

Asiantuntijalausunto annetaan viranomaisen toimeksiannosta, ja asiantuntijaan sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta, hyväksikäyttökieltoa ja näiden rikkomista koskevia säännöksiä. Asiantuntijalausuntoa annettaessa otetaan myös soveltuvin osin huomioon muun muassa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain lääkintölailliset todistukset ja lausunnot sekä asiantuntijoiden kuulemista koskevat säännökset.

Asiantuntijan on vastattava lausunnossaan vain kysymyksiin, jotka edustavat sitä alaa, jonka pysyväksi asiantuntijaksi hänet on kutsuttu. Virasto voi lausuntopyynnössään myös määrittää tarkemmin ne kysymykset, joihin asiantuntijan toivotaan kiinnittävän erityistä huomiota.

Pysyvän asiantuntijan lausunnon pitää perustua lausuntopyynnössä mainittuihin seikkoihin sekä lähetteen liitteenä toimitettuihin asiakirjoihin. Jos asiassa tarvitaan lisäselvitystä, kuten tutkimustallenteita tai muita asiakirjoja, asiantuntijan on otettava yhteyttä asian esittelijään.