Valviran ja aluehallintoviraston oikeus saada salassa pidettäviä tietoja

Valviralla ja aluehallintovirastolla on oikeus saada pyynnöstä, salassapitosäännösten estämättä ja maksutta tiedot, joita ne tarvitsevat terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa säädettyjen tehtäviensä hoitamiseen.

Tietojen antamisen velvollisuus koskee

  • valtion, kunnan ja kuntayhtymän sekä eräitä muita julkisoikeudellisia yhteisöjä, laitoksia, huoltotoimintaa tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavia yhteisöjä ja laitoksia
  • apteekkeja
  • valtion ja hyvinvointialueen viranomaisia
  • Kansaneläkelaitosta (Kela)
  • Eläketurvakeskusta (ETK)
  • potilasvahinkolautakuntaa
  • eläkesäätiötä
  • eläkelaitosta
  • vakuutuslaitosta
  • yksityisiä sosiaalipalvelujen tuottajia.

Myös sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen salassapitosäännösten estämättä antamaan Valviran tai aluehallintoviraston pyytämät tiedot tehtäviensä hoitamiseksi. Lue lisää Ammattihenkilön ilmoitusvelvollisuudet ja -oikeudet -sivultamme.

Viranomaisella, yhteisöllä ja laitoksella sekä apteekilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus ilman Valviran pyyntöäkin ilmoittaa valvontaviranomaiselle asiasta, joka voi vaarantaa asiakas- tai potilasturvallisuuden.

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Soittamalla 0295 209 444
(terveydenhuollon valvonta)
arkisin kello 10.00–11.00