Kiellot ja sanktiot

Valvira voi kieltää luvanhaltijaa jatkamasta alkoholilaissa tarkoitettua elinkeinotoimintaa, jos toiminta on olennaisesti hyvän tavan vastaista eikä kyseistä toimintaa ole korjattu tai lopetettu asetetussa kohtuullisessa määräajassa kehotuksesta huolimatta.

Valvira voi määrätä luvanhaltijan maksamaan vähintään 300 euron ja enintään 1 000 euron seuraamusmaksun, jos 

  • valmistustoiminnassa tai tukkumyynnissä on rikottu lupamääräyksiä tai rajoituksia
  • väkiviinan tai verottoman alkoholijuoman käytössä on rikottu käyttöluvan ehtoja
  • luvanhaltija ei ole ilmoittanut toiminnassa tapahtuvista muutoksista 
  • luvanhaltija ei pidä omavalvontasuunnitelmaa ajan tasalla  
  • luvanhaltija ei noudata ilmoitusten ja tietojen toimittamista koskevaa velvollisuutta kehotuksista huolimatta.

Seuraamusmaksun suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon menettelyn laatu, vahingollisuus ja toistuvuus. Seuraamusmaksu voidaan määrätä myös pienempänä. Tietyissä tilanteissa seuraamusmaksua ei määrätä, vaan luvanhaltijalle voidaan tällöin antaa huomautus, jos siihen on aihetta.

Valvira voi peruuttaa valmistus-, tukkumyynti tai käyttöluvan määräajaksi tai pysyvästi, jos toiminnanharjoittaja huomautuksen antamisen tai seuraamusmaksun määräämisen jälkeen jatkaa velvollisuutensa rikkomista tai laiminlyöntiä. Määräajan pituudesta määrättäessä otetaan huomioon erityisesti peruuttamisen perusteena olevan toiminnan vakavuus ja teko-olosuhteet.