Alaikäisen itsemääräämisoikeus sosiaali- ja terveydenhuollossa  

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa pitää selvittää alaikäisen lapsen tai nuoren mielipide hänen omasta hoidostaan tai palvelustaan aina, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. 

Alaikäisen itsemääräämisoikeuden toteutuminen pitää varmistaa siten, että hänen mielipiteensä hänen omasta sosiaali- ja terveydenhuollostaan selvitetään ja otetaan huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. Itsemääräämisoikeudelle ei ole terveydenhuollossa säädetty ikärajaa, vaan lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö tekee arvion tapauskohtaisesti huomioiden asian laadun. Alaikäisen kehitystason arvioinnissa huomioidaan alaikäisen kyky ymmärtää asian ja päätöksenteon merkitys. Alaikäisen itsemääräämisoikeutta koskevasta arviosta pitää tehdä merkintä potilasasiakirjoihin.  

Sosiaalihuollossa alaikäisen asiakkaan toivomukset ja mielipide pitää selvittää ja ottaa huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. Lastensuojelulaissa on säädetty muun muassa lapsen mielipiteen selvittämisestä ja kuulemisesta. 

Jos alaikäinen on ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenevä päättämään hoidostaan ja palveluistaan, pitää häntä hoitaa yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos alaikäinen kykenee itse päättämään sosiaali- ja terveydenhuollostaan, hänellä on oikeus myös kieltää terveydentilaansa, hoitoansa ja palvelujaan koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. 

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Soittamalla 0295 209 299 
(sosiaalihuollon valvonta)
kello 9–11

Soittamalla 0295 209 444
(terveydenhuollon valvonta)
kello 9–11