Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijana työskentely

Työnantaja vastaa siitä, että opiskelijalla on laissa säädetyt edellytykset toimia tehtävässään. Työnantajan velvollisuus on arvioida tapauskohtaisesti henkilön valmiudet ja se, millaisten tehtävien hoitamiseen hänellä on riittävät edellytykset.

Työnantajan on myös määriteltävä riittävän tarkasti opiskelijan tehtävät, vastuu, toiminnan rajat ja muut velvoitteet. Lisäksi työnantajan on varmistettava, että vaaditut opinnot on suoritettu hyväksytysti. Vaikka opiskelijan rekrytointi tapahtuisi työvoimaa vuokraavan yrityksen kautta, toimintayksikön on itse arvioitava em. seikat. Jos palkattava opiskelija on ulkomaalainen, on työnantajan arvioitava myös hänen kielitaitonsa riittävyys tehtävissä toimimiseen.

Opiskelijoille nimettävä ohjaaja

Toimintayksikön on kirjallisesti nimettävä ohjaaja terveydenhuollon opiskelijalle ja sosiaalityöntekijän tehtävissä tilapäisesti toimivalle opiskelijalle. Ohjaajan on toimittava samassa toimintayksikössä kuin opiskelija. Ohjaajan on oltava laillistettu ammattihenkilö, joka on oikeutettu itsenäisesti harjoittamaan kyseistä ammattia. Esimerkiksi suuhygienistiopiskelijan ohjaajan tulee olla laillistettu suuhygienisti ja sairaanhoitajaopiskelijan ohjaajan tulee olla laillistettu sairaanhoitaja. Ohjaajalla on oltava riittävä käytännön kokemus. Hänen on seurattava, ohjattava ja valvottava opiskelijan toimintaa ja puututtava viipymättä siinä mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin sekä keskeytettävä toiminta, jos potilas- tai asiakasturvallisuus voi vaarantua.

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Soittamalla 0295 209 550
arkisin kello 10–11 (ei keskiviikkoisin)