Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät

Valvira valvoo sosiaalihuollon asiakastietojen ja terveydenhuollon potilastietojen käsittelyyn tarkoitettujen tietojärjestelmien olennaisten vaatimusten toteutumista. Valvira valvoo myös NIS-direktiivin perusteella terveydenhuollon verkko- ja tietoturvallisuutta.

Valviran valvomia sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä ovat

  • apteekkijärjestelmät
  • Kanta-palvelut
  • asiakastietojen välityspalvelut
  • reseptijärjestelmät
  • sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmät
  • terveydenhuollon potilastietojärjestelmät.

Asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn tarkoitetun tietojärjestelmän pitää täyttää käyttötarkoituksensa mukaiset olennaiset vaatimukset. Olennaisten vaatimusten täyttämisestä ja niiden ylläpidosta on vastuussa tietojärjestelmäpalvelun tuottaja.

Olennaiset vaatimukset jakautuvat kolmeen osa-alueeseen: toiminnallisiin vaatimuksiin, yhteentoimivuuteen sekä tietoturvaan ja tietosuojaan.

Tietojärjestelmäpalvelun tuottajan velvollisuudet

Asiakastietolaissa säädetään tietojärjestelmäpalvelun tuottajan velvollisuuksista, jotka koskevat asiakas- ja potilastietojärjestelmän vaatimusten täyttymistä ja niiden toteutumisen osoittamista sekä järjestelmän ylläpitoa.

Tietojärjestelmäpalvelun tuottaja tarjoaa tai toteuttaa palvelunantajalle tietojärjestelmää, jossa käsitellään asiakas- tai potilastietoa. Tietojärjestelmäpalvelun tuottaja vastaa tietojärjestelmälle asetettujen olennaisten vaatimusten täyttämisestä ja niiden ylläpidosta. Tyypillisesti tietojärjestelmän tuottaja on myös tietojärjestelmän valmistaja. Jos valmistaja on eri taho kuin tuottaja, vastaa tuottaja yhden tai useamman valmistajan puolesta olennaisten vaatimusten täyttämisestä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan ja apteekin velvollisuudet

Asiakastietolaissa säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan ja apteekin velvollisuuksista, jotka koskevat asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoa, sen käyttöä sekä liittymistä Kanta-palveluihin. Palvelunantaja toimii sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä tai niiden tuottajana.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan ja apteekin pitää huomioida, että se ei saa ottaa käyttöön tietojärjestelmää, jonka tietoja ei löydy asiakastietolain mukaisesta rekisteristä. Tietojärjestelmää ei myöskään saa ottaa käyttöön

  • jos sen tietoturvallisuustodistus on vanhentunut tai
  • luokkaan A kuuluvasta järjestelmästä puuttuu sen käyttötarkoitukseen kuuluva, lakiin perustuva hyväksytty yhteentoimivuuden testaus.

Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea valvoo apteekkien toiminnan lainmukaisuutta.