Talousvesi ja lämmin käyttövesi

Talousveden eli vesijohtoveden ja lämpimän käyttöveden pitää olla terveydelle haitatonta ja käyttötarkoitukseensa sopivaa. Veden laadun turvaamisen pitää perustua ennalta varautumiseen ja riskienhallintaan. Valvira ohjaa ja neuvoo talousveden laatua valvovia kuntien terveydensuojeluviranomaisia.

Talousvesi on vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomavetenä, ruoan valmistamiseen ja muihin kotitaloustarkoituksiin, kuten yleisen hygienian ylläpitämiseen. Talousvettä on myös vesi, jota käytetään julkisessa tai kaupallisessa toiminnassa ihmisten käyttöön ja elintarvikkeiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen ja markkinoille saattamiseen. Lämpimällä käyttövedellä taas tarkoitetaan rakennuksen vesilaitteistolla lämmitettyä vettä.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo säännöllisesti vedenjakelualueella käytettävän talousveden laatua ja että talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonta on riittävää. Viranomaisvalvonnan tarkoituksena on todentaa, että talousveden laatu on säädösten mukaista eikä se aiheuta terveyshaittaa. Talousvedessä ei saa olla mitään eliöitä, kuten bakteereita, viruksia tai loisia, eikä mitään muitakaan haitallisia aineita sellaisia määriä, että ne voisivat aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle. Talousveden laatua tutkitaan sitä tiheämmin, mitä enemmän laitos toimittaa vettä tai mitä enemmän sitä käytetään vedenjakelualueella.

Jos talousvesi ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia ja jos vedestä voi aiheutua haittaa terveydelle, kunnan terveydensuojeluviranomaisen pitää yhdessä vettä toimittavan laitoksen tai muun toiminnanharjoittajan kanssa selvittää, mistä veden laadun häiriö johtuu. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi tarvittaessa määrätä toiminnanharjoittajan korjaamaan tilanteen ja antaa veden käyttäjille ohjeet siitä, miten terveyshaitta voidaan ehkäistä.

Rakennuksen vesilaitteistot

Rakennuksen vesilaitteistosta otettavan talousveden ja lämpimän käyttöveden laadun turvaamiseksi ensisijaisena tilana käytettävän rakennuksen omistajan täytyy koota ja pitää ajan tasalla riskienhallinnan kannalta tarpeellisia tietoja ja kohdistaa riskienhallintaa rakennuksen vesilaitteistoihin. Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi terveyshaitan todettuaan antaa määräyksiä rakennuksen omistajalle tai toiminnanharjoittajalle, joka käyttää rakennusta tai sen osaa ensisijaisena tilana.

Ilmoita talousvedestä johtuvasta sairastumis- tai haittaepäilystä

Voit tehdä talousvedestä tai uimavedestä (sisältää myös allasvedet) johtuvan sairastumis- tai haittaepäilyilmoituksen kunnalliselle terveydensuojeluviranomaiselle. Tee sairastumis- tai haittaepäilyilmoitus ilppa-palvelussa. Ilppa on Ruokaviraston ylläpitämä ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu.