Varhaiskasvatuksen omavalvonta

Yksityisen palveluntuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma, jolla varmistetaan varhaiskasvatustoiminnan asianmukaisuus.

Kirjallisen omavalvontasuunnitelman laatiminen on yksityisille varhaiskasvatuksen palveluntuottajille lakisääteinen velvollisuus. Sekä yksityisellä että julkisella palveluntuottajalla on kuitenkin aina velvollisuus huolehtia siitä, että palvelu tuotetaan turvallisesti ja laadukkaasti. Siksi kirjallisen omavalvontasuunnitelman laatiminen on aina suositeltavaa myös julkisille palveluntuottajille.

Omavalvonnalla varmistetaan, että kaikki työntekijät toimivat yhteisesti sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan sekä varhaiskasvatuksen asiakasturvallisuuden että laadun varmistamiseksi ja parantamiseksi suunnitellut menettelytavat ja siinä käytettävät asiakirjat. Omavalvontasuunnitelma on julkinen, ja se täytyy pitää yksikössä asiakasperheiden ja muiden kiinnostuneiden nähtävillä. Omavalvonnan toteutumista pitää seurata, ja omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus pitää tarkistaa säännöllisesti. Valvira ohjaa omavalvontaa.

Valvira on antanut määräyksen omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta. Valvira myös ohjaa ja valvoo omavalvontasuunnitelmien tekemistä. Valviran lisäksi kunnat valvovat yksityisten palveluntuottajien ja yksityisten perhepäivähoitajien omavalvontasuunnitelmien laatimista.

Uuden palveluntuottajan on tehtävä omavalvontasuunnitelma soveltuvin osin jo ennen toiminnan aloittamista. Tällöin suunnitelmaan pitää täyttää toimipaikkaa koskevat perustiedot sekä toimintaa koskevat linjaavat periaatteet. Palveluntuottajan pitää laatia omavalvontasuunnitelma valmiiksi yhteistyönä henkilöstön kanssa kolmen kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta.

Usein kysyttyä omavalvonnasta