Lääkehoidon toteuttaminen

Lääkehoito on yksi keskeisistä hoitokeinoista. Lääkäri päättää potilaan lääkityksestä, ja hoitotyöntekijät toteuttavat lääkehoitoa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä. Lääkehoidon toteuttaminen on terveydenhuollon toimintaa riippumatta siitä, minkälaisessa ympäristössä sitä toteutetaan.

Lääkehoitosuunnitelma

Kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa toimintayksiköissä tulee olla toimintayksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma, joka ohjaa käytännön lääkehoidon toteuttamista. Lääkehoitosuunnitelma on osa yksikön omavalvontaa. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan tietoja lääkehoitosuunnitelmasta. Lääkehoitosuunnitelman avulla voidaan varmistaa lääkehoidon laatu ja turvallisuus.

Lääkehoitosuunnitelman keskeinen lähtökohta on toimintayksikön asiakkaiden ja potilaiden tarvitsema lääkehoito. Lääkehoidon vaativuuden perusteella arvioidaan, minkälaista osaamista henkilökunnalla tulee olla ja millainen henkilöstörakenne turvallisen lääkehoidon toteutukseen tarvitaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä lääkehoitoa toteuttavat lähtökohtaisesti siihen koulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Ammattihenkilöiden rooli ja vastuu asiakkaan ja potilaan lääkehoidon toteuttamisesta määritellään yksikön lääkehoitosuunnitelmassa.

Kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa yksiköissä johto kantaa kokonaisvastuun turvallisen lääkehoidon toteutumisesta ja edellytyksistä yksiköissään. Suuri osa lääkehoidon vaaratapahtumista voitaisiin ennaltaehkäistä toiminnan hyvällä suunnittelulla, henkilökunnan koulutuksella, riskien tunnistamisella sekä laadukkaan ja turvallisen lääkehoidon merkityksen korostamisella.

Lääkehoidon osaamisen varmistaminen

Työnantajan tulee varmistaa työntekijän lääkehoidon osaaminen lääkehoitosuunnitelmassa määritetyllä tavalla. Niihin tehtäviin, joiden tekemiseen työntekijällä ei ole ammatillisen koulutuksen perusteella oikeuksia, työnantajan tulee järjestää työntekijälle lisäkoulutusta, varmistua työntekijän teoreettisesta ja käytännön osaamisesta sekä antaa hänelle tehtävien suorittamiseen oikeuttavat kirjalliset luvat.

Fimea on antanut kansallisen suosituksen lääkehoidon osaamisen varmistamisesta.

Eri ammattiryhmien tehtävät lääkehoidon toteuttamisessa

Lääkehoito sosiaalihuollossa

Lääkehoitoa toteutetaan erilaisille asiakasryhmille useissa eri sosiaalihuollon palveluissa, kuten ympärivuorokautisessa asumisessa, kotihoidossa sekä yhteisöllisessä asumisessa. Myös näissä palveluissa lääkehoidon toteuttamisessa on huomioitava Turvallinen lääkehoito -oppaan suositukset.

Usein kysyttyä lääkehoidosta sosiaalihuollossa

Lääkehoito varhaiskasvatuksessa

Lääkehoitoa toteutetaan myös varhaiskasvatuksessa. Lääkehoidon toteuttamisessa on huomioitava Turvallinen lääkehoito -oppaan suositukset.

Usein kysyttyä lääkehoidosta varhaiskasvatuksessa