Toimeentulotuki

Jokaisella Suomessa oleskelevalla henkilöllä on oikeus saada toimeentulotukea, jos on tuen tarpeessa eikä pysty hankkimaan toimentuloaan omalla työllään, varoillaan, etuuksilla tai muulla tavalla. Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Lisätietoja toimeentulotuesta saat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) verkkosivuilta.

Perustoimeentulotuki

Perustoimeentulotukea voi hakea Kelasta, joka ohjaa ja neuvoo perustoimeentulotuen hakijoita. Lisätietoja perustoimeentulotuen myöntämisestä saat Kelan verkkosivuilta.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan hyvinvointialueelta. Täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta tai muista sosiaalihuollon palveluista voit tarvittaessa kysyä neuvoa oman hyvinvointialueesi sosiaaliasiamieheltä. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa sosiaalihuollon asiakkaita heidän oikeuksissaan. Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot saat hyvinvointialueen sosiaalitoimelta ja usein ne löytyvät myös hyvinvointialueen omilta verkkosivuilta.

Valviran toimivalta ja muutoksenhakuohjeet

Valvira tai aluehallintovirastot eivät voi kantelun perusteella muuttaa hyvinvointialueen viranhaltijan, lautakunnan tai hallinto-oikeuden tekemää päätöstä. Valvontaviranomaiset eivät myöskään voi ottaa kantaa siihen, mihin kuluihin tai kuinka paljon yksittäiselle henkilölle tai perheelle tulisi myöntää toimeentulotukea.

Valvira ja aluehallintovirastot eivät valvo Kelan toimintaa. Kelan toiminnasta voit kannella eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Kelan ja hyvinvointialueen antamiin toimeentulotukipäätöksiin täytyy aina liittää muutoksenhakuohjeet. Jos olet tyytymätön Kelan päätöksen, voit hakea siihen muutosta Kelan verkkosivuilta löytyvän ohjeen mukaisesti.

Hyvinvointialueen tekemään toimeentulotukipäätökseen voit hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen saamisesta hyvinvointialueen toimivaltaiselta viranomaiselta.

Sekä Kelan oikaisuvaatimuskeskuksen että hyvinvointialueen toimivaltaisen viranomaisen antamasta päätöksestä voi valittaa edelleen hallinto-oikeuteen.

Määräaikojen noudattamisen valvonta

Toimeentulotuen määräaikojen toteutumisen valvonta jakautuu eri viranomaisille. Perustoimeentulotuen hakemusten käsittelyaikojen valvonta kuuluu Kelan valtuutettujen vastuulle. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemusten käsittelyn määräaikojen valvonta kuuluu ensisijaisesti hyvinvointialueille.  Hyvinvointialueiden on omavalvonnallaan varmistettava, että täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määräajat toteutuvat kaikkina aikoina lakisääteisesti koko hyvinvointialueella.

Valvontaviranomaiset seuraavat hyvinvointialueiden omavalvonnallisten toimenpiteiden riittävyyttä määräaikojen toteutumisen varmistamiseksi. Mikäli valvonnallisia toimia ei arvioida riittäviksi, voivat valvontaviranomaiset antaa hyvinvointialueelle ohjausta tai aloittaa erillisen valvonnan.

Toimeentulotukihakemuksen käsittelylle asetetut määräajat perustuvat toimeentulotukilakiin

Toimeentulotukilain mukaan kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Käsittelyajat koskevat sekä Kelan myöntämää perustoimeentulotukea että hyvinvointialueen myöntämää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Soittamalla 0295 209 299
(sosiaalihuollon valvonta)
tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 10–11