Utkomststöd

Var och en som vistas i Finland har rätt att få utkomststöd, om hen är i behov av stöd och inte kan få sin utkomst genom eget arbete eller med egna tillgångar eller förmåner och inte heller på något annat sätt. Utkomststödet består av grundläggande utkomststöd, kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd. Mer information om utkomststödet får du på social- och hälsovårdsministeriets (SHM) webbplats.

Grundläggande utkomststöd

Du kan ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA, som ger de sökande handledning och råd. Mer information om beviljande av grundläggande utkomststöd får du på FPA:s webbplats.

Kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd

Kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd ska sökas hos välfärdsområdet. I frågor om kompletterande utkomststöd, förebyggande utkomststöd eller andra socialvårdstjänster kan du vid behov begära råd av socialombudsmannen för ditt välfärdsområde. Socialombudsmannen har till uppgift att ge klienter inom socialvården råd när det gäller klienternas rättigheter. Du får socialombudsmannens kontaktuppgifter från socialväsendet inom ditt välfärdsområde och ofta finns de också på välfärdsområdets webbplats.

Valviras behörighet och anvisningar om ändringssökande

Utifrån ett klagomål kan Valvira och regionförvaltningsverken inte ändra ett beslut som har fattats av en tjänsteinnehavare inom ett välfärdsområde eller av en nämnd eller förvaltningsdomstolen. Tillsynsmyndigheterna kan inte heller ta ställning till vilka utgifter en enskild person eller familj bör beviljas utkomststöd för och inte heller hur stort stödet ska vara.

Valvira och regionförvaltningsverken övervakar inte FPA:s verksamhet. Du kan framföra klagomål om FPA:s verksamhet till riksdagens justitieombudsman.

FPA:s och välfärdsområdenas beslut om utkomststöd ska alltid vara försedda med anvisningar om ändringssökande. Om du är missnöjd med FPA:s beslut, kan du ansöka om ändring i beslutet enligt anvisningen på FPA:s webbplats.

Du kan begära omprövning av ett välfärdsområdes beslut om utkomststöd inom 30 dagar räknat från den dag som du tog emot beslutet från en behörig myndighet inom välfärdsområdet.

Beslut som fattats av FPA:s Center för omprövning eller av en behörig myndighet inom ett välfärdsområde kan överklagas vidare i förvaltningsdomstolen.

Övervakning av att tidsfristerna iakttas

Övervakningen av att tidsfristerna i fråga om utkomststöd iakttas är fördelad på olika myndigheter. FPA:s fullmäktige ansvarar för övervakningen av tiderna för handläggning av ansökningar om grundläggande utkomststöd. Ansvaret för att övervaka tidsfristerna för handläggning av kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd tillhör i första hand välfärdsområdena.  Välfärdsområdena ska genom egenkontroll säkerställa att tidsfristerna för kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd alltid genomförs enligt lag inom hela välfärdsområdet.

Tillsynsmyndigheterna övervakar att välfärdsområdena vidtar tillräckliga egenkontrollåtgärder för att säkerställa att tidsfristerna iakttas. Om tillsynsverksamheten inte bedöms vara tillräcklig, kan tillsynsmyndigheterna ge välfärdsområdet handledning eller inleda särskild tillsyn.

De fastställda tidsfristerna för handläggning av ansökningar om utkomststöd bygger på lagen om utkomststöd

Enligt lagen om utkomststöd ska beslutet i brådskande fall fattas samma eller senast följande vardag efter det att ansökan inkommit. I icke-brådskande fall ska beslut fattas utan dröjsmål, men senast den sjunde vardagen efter det att ansökan inkommit. Handläggningstiderna gäller såväl FPA:s grundläggande utkomststöd som välfärdsområdenas kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd.

Kontakta oss

Per e-post [email protected]

Telefon 0295 209 299
(tillsyn över socialvården)
tisdagar, onsdagar och torsdagar klockan 10–11