Tillverkning och partihandel med alkoholdrycker

Enligt alkohollagen är tillverkning av alkoholdrycker för kommersiell verksamhet samt partihandel med alkoholdrycker tillståndspliktig verksamhet. Kommersiell tillverkning och partihandel får bedrivas endast av en aktör som Valvira har beviljat tillstånd för ändamålet.

Med tillverkning av alkoholdrycker avses tillverkning av etylalkohol genom jäsning eller på något annat sätt samt koncentrering av lösning som innehåller etylalkohol genom destillation eller på något annat motsvarande sätt. Som tillverkning av alkoholdrycker betraktas också vidareförädling eller omtappning av alkoholdrycker som tillverkats någon annanstans. Tillverkningstillståndet innehåller också rätt till partiförsäljning av produkter.

Med partiförsäljning av alkoholdrycker avses försäljning av alkoholhaltiga ämnen för återförsäljning eller vidareförädling. Partihandelstillstånd för alkoholdrycker berättigar till import av alkohol.

Valvira beviljar tillverknings- eller partihandelstillstånd på ansökan. Anvisningar för ansökan finns på sidan Ansökan om tillverknings- eller partihandelstillstånd för alkoholdrycker. Ett beviljat tillstånd gäller tills vidare, förutom om sökanden har ansökt om tillstånd för viss tid eller om verksamheten till sin natur är tidsbegränsad. Tillståndet kan också vara tidsbegränsat om Valvira av grundad anledning anser att sökandens eller den tillståndspliktiga verksamhetens förutsättningar eller konsekvenser ska följas upp. Ett tillstånd som gäller tills vidare är i kraft så länge som tillståndshavaren anses uppfylla förutsättningarna för erhållande av tillverknings- eller partihandelstillstånd. Tillståndet upphör att gälla när tillståndshavaren meddelar att tillståndet eller verksamheten upphör.

När tillståndshavaren har ett giltigt tillverknings- eller partihandelstillstånd ansvarar tillståndshavaren för att han eller hon har de förutsättningar som behövs för denna verksamhet och den tillförlitlighet som krävs. Vid behov kan Valvira utan ersättning antingen för viss tid eller permanent återkalla tillståndet, om de utfärdade bestämmelserna, föreskrifterna, begränsningarna eller villkoren inte iakttas eller om tillståndshavaren anses ha förlorat förutsättningarna för erhållande av tillståndet eller dess tillförlitlighet.

Tillverkningstillstånd för undervisnings- och forskningssyfte

Valvira kan bevilja tillverkningstillstånd för alkoholdrycker även för undervisnings- och forskningssyfte. Alkoholdrycker som tillverkas i undervisnings- eller forskningssyfte får endast användas för analys och kvalitetskontroll av produkten.

Hemtillverkning av alkoholdrycker

Privatpersoner har rätt att tillverka svaga alkoholdrycker enbart genom jäsning. Alkoholdrycker som tillverkats i hushåll är avsedda för privat bruk och de får inte säljas eller serveras i samband med kommersiell verksamhet eller vid avgiftsbelagda tillställningar.