Ansvarig person och personal i gemenskapsboende 

Tjänsteproducenten ska utse en ansvarig person för verksamhetsenheten. Den ansvariga personen ska leda verksamhetsenheten och genom egenkontroll för sin del säkerställa att tjänsterna uppfyller de krav som föreskrivs för dem. Gemenskapsboende är en fråga om socialservice, vilket innebär att det i ledningen av verksamheten ska finnas sådan sakkunskap inom socialvården som stödjer ordnandet av tjänster som är trygga och stämmer överens med klienternas servicebehov samt stödjer en helhet av högkvalitativa tjänster. 
 
I gemenskapsboende ska anordnaren och producenten av tjänsterna se till att vid enheten ha en personal vars antal, utbildning, kompetens samt uppgiftsstruktur motsvarar klienternas behov av tjänster och tryggar högkvalitativa socialtjänster.   Exempelvis då det gäller en klient inom funktionshinderservicen kan personalens kompetenskrav anknyta till behärskande av olika kommunikationsmetoder.
 
Den personal som tillhandahåller stödtjänster behöver inte vara yrkesutbildade personer inom socialvården, utan personalens kompetenskrav definieras utifrån innehållet i servicen.

Personalens språkkunskaper

Arbetsgivaren är skyldig att bedöma och säkerställa att de yrkesutbildade personerna inom social- och hälsovården, såsom närvårdare samt andra anställda som deltar i klientarbetet, exempelvis omsorgsassistenterna i tjänster för äldre, har tillräckliga muntliga och skriftliga språkkunskaper för uppgifterna. När tillräckliga språkkunskaper bedöms ska kraven i den anställdas arbetsuppgifter beaktas, såsom att göra anteckningar samt kommunikation med klienterna och deras anhöriga.

Kontakta oss

Per e-post [email protected]

Per telefon 0295 209 299 (tillsyn över socialvården)
tisdagar, onsdagar och torsdagar klockan 10–11