Tystnads- och sekretessplikt

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och socialvården har på lag grundad tystnadsplikt och sekretessplikt.

Tystnadsplikt innebär att en yrkesutbildad person inte får röja en patient- eller klienthandlings sekretessbelagda innehåll eller en uppgift som vore sekretessbelagd om den ingick i en handling. En yrkesutbildad person får inte heller röja något annat som hen har fått kännedom vid skötseln av uppgifter inom socialvården eller hälso- och sjukvården och om vilket tystnadsplikt enligt lag har föreskrivits.

Tystnadsplikten är omfattande med tanke på innehåll. För att tystnadsplikt ska uppstå räcker det med att uppgifterna har fåtts under sådana förhållanden som gör att uppgifterna kan anses vara konfidentiella. Tystnadsplikten kvarstår också efter det att personen inte längre är i den ställning där hen har fått kännedom om de konfidentiella uppgifterna.