Valvira och tobaksindustrin

Finland ratificerade Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll 2005. Enligt ramkonventionen ska parterna i avtalet verka för att skydda folkhälsopolitiskt och tobaksbekämpande beslutsfattande mot tobaksindustrins intressen.

I anvisningarna för genomförandet av ramkonventionen mot tobak konstateras att det finns en grundläggande och oförenlig konflikt mellan tobaksindustrins intressen och målen för folkhälsan. Av denna anledning ska all verksamhet och umgänge med tobaksindustrin vara begränsad, ansvarsfullt och transparent.

Valviras uppgifter och växelverkan med tobaksindustrin

Enligt tobakslagen övervakar Valvira

  1. efterlevnaden av bestämmelserna om ingredienser, utsläpp, brandsäkerhet, kvalitet och tekniska egenskaper i tobaksprodukter, elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare, nikotinvätskor, nikotinfria vätskor för förångning och örtprodukter för rökning
  2. efterlevnaden av bestämmelserna om detaljhandelsförpackningar för produkter som avses i punkt 1
  3. marknadsföring av produkter som avses i tobakslagen i hela landet
  4. efterlevnaden av bestämmelserna om verifieringslaboratorier.

På grund av sina tillsynsuppgifter är Valviras växelverkan med tobaks- och e-cigarettindustrin nödvändig och oumbärlig i vissa situationer. Över möten med Valvira och industrin upprättas alltid ett protokoll. För att säkerställa transparensen publiceras protokollen på denna webbplats.