Plan för egenkontroll för tjänsteenheter inom social- och hälsovården

Lagen om tillsynen över social- och hälsovården som trädde i kraft i början av 2024 förpliktar offentliga och privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården att utarbeta och publicera tjänsteenhetsspecifika planer för egenkontroll.

Tjänsteproducenten ska upprätta en elektronisk plan för egenkontroll för varje tjänsteenhet.  Planen för egenkontroll omfattar alla tjänster eller delar av tjänster som tjänsteproducenten producerar själv i tjänsteenheten samt tjänster eller delar av tjänster som produceras som köptjänster och genom underentreprenad.

I planen för egenkontroll beskriver tjänsteproducenten de centrala risker som förknippas med produktionen av de tjänster som ingår i tjänsteenheten samt hur tjänsteproducenten och personalen övervakar tjänsternas kvalitet, ändamålsenlighet och säkerhet samt tillräckligheten för den personal som deltar i klient- och patientarbetet.

Valviras föreskrift om planen för egenkontroll preciserar innehållet i, utarbetandet och uppföljningen av planen för egenkontroll.

Vanliga frågor om planen för egenkontroll

Vanliga frågor om tillämpningen av Valviras föreskrift