Vård i livets slutskede

I livets slutskede ska omotiverade behandlingar och undersökningar som belastar patienten undvikas, och en proaktiv vårdplan ska utarbetas för patienten. I vårdplanen fattas viktiga vårdbeslut, i vilka patienten ska höras.

Vård i livets slutskede kan ske hemma, på ett vårdhem eller på en sjukhusavdelning. Palliativ vård är övergripande vård av en obotligt sjuk person och dennes närmaste. Vård i livets slutskede är det sista skedet av palliativ vård. 

Proaktiv vårdplan för vård i livets slutskede

För att trygga en god vård i livets slutskede ska en proaktiv vårdplan för vård i livets slutskede utarbetas. En vårdplan kan utarbetas till exempel när en äldre person på grund av ett stort behov av hjälp inte längre kan bo självständigt, eller när en ung patient inte längre kan erbjudas vård mot en sjukdom som framskrider och som kommer att leda till döden. Utarbetande av en vårdplan omfattar viktiga vårdbeslut, och läkaren ska utarbeta vårdplanen i samarbete med patienten och dennes närstående. Vårdplanen antecknas i patientjournalen.

Vårdplanen är individuell och i den tas en proaktiv ståndpunkt vad gäller behandlingen av sjukdomssymtom och ges proaktiva föreskrifter om vård i händelse av problem. Vårdplanen kan preciseras när patientens tillstånd förändras, och alla de som vårdar patienten ska känna till den.

Jag vill häva ett DNR-beslut som har fattats för en anhörig till mig. Hur jag ska gå till väga?