Begränsade läkemedelsförråd vid enheter för serviceboende inom socialvården

Privata tjänsteproducenter ska ansöka om tillstånd innan de inrättar ett begränsat läkemedelsförråd. Privata tjänsteproducenter ska göra tillståndsansökan hos det regionförvaltningsverk inom vars område verksamhetsenheten är belägen. Om verksamhetsenheten är belägen på Åland ska ansökan göras till Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Om en tjänsteproducent har verksamhetsenheter inom verksamhetsområdet för flera olika regionförvaltningsverk, det vill säga det är fråga om en riksomfattande tjänsteproducent, ska ansökan göras till Valvira.

Offentliga verksamhetsenheter är skyldiga att göra en anmälan till tillståndsmyndigheten innan ett begränsat läkemedelsförråd grundas. Anmälan ska göras hos det regionförvaltningsverk inom vars område verksamhetsenheten finns.

Register över tjänsteproducenter som upprätthåller begränsade läkemedelsförråd

Valvira och regionförvaltningsverken för in uppgifterna om de tjänsteproducenter och verksamhetsenheter som upprätthåller begränsade läkemedelsförråd i myndigheternas gemensamma register. De uppgifter som förs in i registret har fastställts i läkemedelslagen. Valvira är personuppgiftsansvarig för registret.

Vanliga frågor om begränsade läkemedelsförråd