Tillämpningsanvisning om bestämmelserna om hushållsvatten

I tillämpningsanvisningen om bestämmelserna om hushållsvatten behandlas tillämpningen av bestämmelserna i hälsoskyddslagen, hushållsvattenförordningen, hälsoskyddsförordningen och statsrådets förordning om riskhantering och egenkontroll i produktionskedjan för hushållsvatten samt grunderna för maximivärdena. 

Valvira har i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, regionförvaltningsverken, Institutet för hälsa och välfärd och Strålsäkerhetscentralen utarbetat en tillämpningsanvisning för bestämmelserna om hushållsvatten, i vilken har sammanställts anvisningar som behövs för en enhetlig riksomfattande tillsyn. Tillämpningsanvisningen är avsedd för kommunernas hälsoskyddsmyndigheter, anläggningar som levererar hushållsvatten och andra sakkunniga.