Tillämpningsanvisning om bestämmelserna om hushållsvatten

I tillämpningsanvisningen om bestämmelserna om hushållsvatten behandlas tillämpningen av bestämmelserna i hälsoskyddslagen, hushållsvattenförordningen, hälsoskyddsförordningen och statsrådets förordning om riskhantering och egenkontroll i produktionskedjan för hushållsvatten samt grunderna för maximivärdena. 

Valvira har i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, regionförvaltningsverken, Institutet för hälsa och välfärd och Strålsäkerhetscentralen utarbetat en tillämpningsanvisning för bestämmelserna om hushållsvatten, i vilken har sammanställts anvisningar som behövs för en enhetlig riksomfattande tillsyn. Tillämpningsanvisningen är avsedd för kommunernas hälsoskyddsmyndigheter, anläggningar som levererar hushållsvatten och andra sakkunniga. 

En uppdatering av tillämpningsanvisningen pågår

Dricksvattendirektivet verkställdes i den nationella lagstiftningen den 12 januari 2023. Vid verkställandet av direktivet ändrades bland annat hälsoskyddslagen, hushållsvattenförordningen, hälsoskyddsförordningen och statsrådets förordning om riskhantering och egenkontroll i produktionskedjan för hushållsvatten. Valvira utarbetar som bäst i samarbete med experter en uppdaterad tillämpningsanvisning om bestämmelserna om hushållsvatten.