Tjänster för äldre inom hälso- och sjukvården

De centrala tjänsterna för äldre personer är vård i hemmet, övriga tjänster som stöder boende i hemmet, närståendevård samt gemenskapsboende och serviceboende med heldygnsomsorg. Välfärdsområdena ansvarar för att för äldre personer anordna högkvalitativa och tillräckligt omfattande tjänster i rätt tid och i enlighet med servicebehovet.

Anordnande av tjänster för äldre inom välfärdsområdet

Tjänster för äldre utgör socialvård som faller inom välfärdsområdets organiseringsansvar och som regionförvaltningsverken och Valvira övervakar. Välfärdsområdet ansvarar för att bevilja de socialtjänster som en äldre person behöver. Beslut om socialtjänster som en äldre person har ett brådskande behov av ska fattas utan dröjsmål. En äldre person har rätt att få andra än brådskande socialtjänster senast inom tre månader.

Utredning av servicebehovet och klientplan

För utredning av servicebehov inom ett välfärdsområde ansvarar en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården, vars kompetens är ändamålsenlig i förhållande till den äldres behov. Utredningen av servicebehovet ska inledas utan dröjsmål och slutföras utan obefogat dröjsmål så att personens rätt till oundgänglig omsorg tillgodoses.

Välfärdsområdet har varit skyldigt att använda RAI-bedömningsredskapet för bedömning av äldre personers funktionsförmåga sedan den 1.4.2023. RAI-bedömningen görs när klientrelationen inleds och ska ses över halvårsvis under klientrelationen och varje gång klientens funktionsförmåga förändras väsentligt. Mer detaljerad information om RAI-systemet och bedömningen får du på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd.

Välfärdsområdet ansvarar också för att en klientplan utarbetas för en äldre person. Klientplanen ska utarbetas utan obefogat dröjsmål och i den anges den servicehelhet inom social- och hälsovården som den äldre personen behöver. Tjänsterna ska planeras så att de motsvarar behoven hos den äldre personen i fråga vad gäller omfattning, innehåll och tidpunkt. Klientplanen utarbetas när klientrelationen inleds, och den ska ses över halvårsvis under klientrelationen och alltid när klientens funktionsförmåga förändras väsentligt.

Personal inom äldreomsorgen

I äldreomsorgen och verksamhetsenheterna ska personalens antal, utbildning och struktur motsvara klienternas servicebehov och säkerställa tjänsternas kvalitet. Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården bär alltid huvudansvaret för klienternas vård och omsorg.

Inom hemvården ska personalens arbetsuppgifter och arbetstider planeras så att klienterna får ett timantal tjänster enligt servicebeslutet eller avtalet, och så att arbetstagarnas kompetens motsvarar klienternas servicebehov och det som uppgifterna förutsätter. Sedan den 1.4.2023 har den genomförda personaldimensioneringen i serviceboenden med heldygnsomsorg varit minst 0,65 anställda per klient och sedan den 1.1.2028 minst 0,7 anställda per klient. Till personaldimensioneringen räknas verksamhetsenhetens faktiska direkta klientarbetstimmar, vilka står i proportion till antalet klienter vid verksamhetsenheten. Mer detaljerad information om uppföljningen av Situationen inom äldreomsorgen får du på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd.