Förskrivning av läkemedel

En av Valviras lagstadgade uppgifter är bland annat att handleda och utöva tillsyn över huruvida det yrkesutövande, till exempel förskrivningen av läkemedel, som yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården utövar är ändamålsenligt. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har till uppgift att godkänna läkemedel för användning, förbjuda användning av läkemedel eller införa begränsningar i användningen av ett visst läkemedel. Rekommendationer för behandling av sjukdomar och läkemedelsbehandlingar för dem utarbetas av Fimea, Institutet för hälsa och välfärd och läkarföreningen Duodecim.

Bestämmelser om förskrivning av läkemedel ingår i social- och hälsovårdsministeriets förordning. Ett recept ska göras upp elektroniskt, med undantag för några undantagssituationer enligt lagen om elektroniska recept. En läkemedelsförskrivare får förskriva eller förnya recept bara till den vars behov av medicinering hen försäkrat sig om genom egen undersökning eller på något annat tillförlitligt sätt. Vid förskrivning av ett läkemedel som kan missbrukas ska särskild omsorg och försiktighet iakttas.