Förbud mot framläggande av produkter som avses i tobakslagen

Tobaksprodukter, tobakssurrogat, elektroniska cigaretter, nikotinvätskor eller röktillbehör som är avsedda för upphettning av tobaksprodukter, eller dessa produkters varumärken, får inte hållas synliga i detaljhandel. Med framläggande avses i praktiken att förpackningar eller deras varumärken och produktnamn för ovan nämnda produkter avsiktligt hålls tillgängliga för kunderna.

Förbudet mot framläggande gäller dock inte sådana försäljningsställen med egen ingång som nästan uteslutande säljer sådana produkter som avses i tobakslagen, om produkterna och deras varumärken inte är synliga från utsidan av försäljningsstället. Sådana försäljningsställen är bland annat tobaksaffärer eller butiker som specialiserat sig på elektroniska cigaretter. Framläggandet i en sådan specialaffär får dock inte vara reklammässigt. Förbudet mot framläggande gäller inte heller försäljning av produkter som omfattas av tobakslagen på fartyg som används i internationell sjöfart.

Trots vad som föreskrivs om förbudet mot framläggning får en detaljförsäljare på begäran av köparen visa honom eller henne en tryckt varukatalog med bilder på de produkter som säljs på försäljningsstället eller på deras detaljhandelsförpackningar. Detaljförsäljaren får också på begäran av köparen ge köparen en tryckt förteckning över produkterna och deras priser. Varukatalogen får inte på samma sätt som förteckningen överlåtas till kunden för medförande ens på begäran. Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat en förordning om försäljning av tobaksprodukter och motsvarande produkter som innehåller närmare bestämmelser om katalogens och förteckningens form, innehåll och utseende.