Småbarnspedagogiska verksamhetens egenkontroll

En privat serviceproducent ska utarbeta en plan för egenkontroll, som hjälper säkerställa småbarnspedagogikens ändamålsenlighet.

Serviceproducenterna inom småbarnspedagogik har en lagstadgad skyldighet att utarbeta en skriftlig plan för egenkontroll. Såväl privata som offentliga serviceproducenter har dock alltid en skyldighet att se till att tjänsterna produceras på ett säkert sätt och att de håller hög kvalitet. Därför rekommenderas det att även offentliga serviceproducenter alltid utarbetar en plan för egenkontroll.

Genom egenkontroll säkerställs det att alla anställda tillämpar gemensamt överenskomna rutiner. I planen för egenkontroll beskrivs de planerade tillvägagångssätten som planeras för att säkerställa och förbättra både klientsäkerheten inom och kvaliteten på småbarnspedagogiken och de använda handlingarna. Planen för egenkontroll är offentlig, och den måste förvaras i enheten så att klientfamiljerna och andra intresserade kan se den. Genomförandet av egenkontrollen måste följas upp, och man måste granska regelbundet att planen för egenkontroll är aktuell. Valvira styr egenkontroll.

Valvira har gett en föreskrift om innehållet i planen för egenkontroll och om utarbetandet och uppföljningen av planen. Valvira styr och övervakar även utarbetandet av planen för egenkontroll. Förutom Valvira övervakar kommunerna utarbetandet av planen för egenkontroll för de privata serviceproducenternas och de privata familjedagvårdarna.

En ny serviceproducent ska i tillämpliga delar utarbeta en plan för egenkontroll redan innan verksamheten inleds. Då måste de grundläggande uppgifterna om verksamhetsstället samt de riktgivande principerna om verksamheten fyllas i planen. Serviceproducenten ska utarbeta en färdig plan för egenkontroll i samarbete med personalen inom tre månader från att verksamheten inleds.