Begäran om information och forskningstillstånd för Valviras material

Begäran om information

Var och en har rätt att med stöd av offentlighetslagen få uppgifter ur Valviras offentliga handlingar. Myndigheternas handlingar är offentliga, om de inte enligt någon lag har sekretessbelagts. Om en myndighet vägrar att lämna ut en handling på grund av sekretess eller av någon annan orsak, kan den som begärt information begära ett beslut i ärendet. Beslutet kan överklagas hos förvaltningsdomstolen.

Forskningstillstånd

Vi beviljar tillstånd för datamaterial som vi upprätthåller för vetenskaplig forskning, statistik och myndighetsarbete. Material lämnas ut för användning med stöd av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (sekundärlagen) eller lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen). Dessutom är en del av Valviras material offentliga. En del av Valviras material finns också tillgängliga som öppna data. Tillstånd beviljas inte om det finns en klar avsikt att använda materialet för andra ändamål än de som godkänts i lag. Tillståndet kan alltså inte användas för att få information till exempel i en enskild persons ärende.

Du kan ansöka om forskningstillstånd för material som omfattas av tillämpningsområdet för sekundärlagen hos tillståndsmyndigheten för social- och hälsovården Findata.

Valvira tillhandahåller rådgivning om registrens datainnehåll

Om du ska använda vårt informationsmaterial ska du kontakta oss innan du lämnar in din ansökan. Du får råd om hur den planerade insamlingen av datamaterial kan genomföras och om de kostnader som hänför sig till insamlingen. Mer information om datainnehållen i våra register hittar du i registrens dataskyddsbeskrivningar, som finns samlade på vår sida om sekretess.