Förbud och sanktioner

Valvira kan förbjuda tillståndshavaren att fortsätta den näringsverksamhet som avses i alkohollagen, om verksamheten väsentligt strider mot god sed och verksamheten i fråga inte har korrigerats eller avslutats inom en skälig tid trots uppmaning.

Tillståndsmyndigheten kan ålägga tillståndshavaren eller alkoholbolaget att betala en påföljdsavgift på minst 300 och högst 1 000 euro, om 

  • tillståndsvillkor eller begränsningar har överträtts i tillverkningsverksamheten eller partihandeln
  • användning av sprit eller skattefria alkoholdrycker har brutit mot villkoren i användningstillståndet
  • tillståndshavaren inte har meddelat om ändringar i verksamheten 
  • tillståndshavaren inte uppdaterar planen för egenkontroll  
  • tillståndshavaren trots uppmaningar inte iakttar anmälningsskyldigheten och skyldigheten att lämna uppgifter.

Vid bedömningen av påföljdsavgiftens storlek ska hänsyn tas till förfarandets art och skadlighet och hur ofta förfarandet upprepats. Påföljdsavgiften kan även fastställas till ett lägre belopp. I vissa situationer påförs ingen påföljdsavgift, utan tillståndshavaren kan då ges en anmärkning om det finns anledning till det.

Valvira kan återkalla ett tillverknings-, partiförsäljnings- eller användningstillstånd för viss tid eller permanent, om verksamhetsutövaren efter det att en anmärkning getts eller påföljdsavgift påförts fortsätter att bryta mot eller försumma sina skyldigheter. När längden på tidsfristen bestäms ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig den verksamhet är som återkallelsen grundar sig på och till omständigheterna kring verksamheten.